مقاله تاثیر یک دوره تمرین در آب روی هورمون رشد و عامل رشد شبه انسولینی (GH و IGF-1) کودکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۲۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر یک دوره تمرین در آب روی هورمون رشد و عامل رشد شبه انسولینی (GH و IGF-1) کودکان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هورمون رشد
مقاله عامل رشد شبه انسولینی
مقاله تمرین در آب
مقاله کودک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: بمبئی چی عفت
جناب آقای / سرکار خانم: اسفرجانی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: ستار مینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هورمون رشد و عامل رشد شبه انسولینی ۱، از هورمون های آنابولیک هستند که نقش حیاتی در بالیدگی دستگاه های مختلف بدنی به ویژه در کودکی و نوجوانی دارند. ورزش یکی از محرک هایی است که ترشح GH و  IGF-1را تحت تاثیر قرار می دهد، امروزه ورزش های آبی به علت ایجاد نشاط در کودکان، بسیار توصیه شده است. هدف این پژوهش بررسی اثر یک دوره ۸ هفته ای تمرین در آب بر سطوح استراحتی GH و  IGF-1کودکان ۹ تا ۱۱ سال پسر است. ۱۸ دانش آموز پسر غیرورزشکار (میانگین ± انحراف معیار، سن ۱۰٫۲±۲ سال، وزن ۲۶٫۵±۳ کیلوگرم و قد ۱۳۰٫۹±۶ سانتی متر) انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه تجربی (۱۰ نفر) و کنترل (۸ نفر) قرار گرفتند. ابتدا از تمام آزمودنی ها نمونه های خونی ناشتا به منظور اندازه گیری سطوحGH  و IGF-1 گرفته شد. سپس آزمودنی های گروه تجربی به مدت ۸ هفته، سه جلسه ۱ ساعته در هفته به تمرین با شدت ۷۰ تا ۸۰ درصد حداکثر ضربان قلب پرداختند. آزمودنی های گروه کنترل در این مدت هیچ گونه فعالیت ورزشی نداشتند. پس از ۸ هفته از تمام بازیکنان بار دیگر نمونه خونی گرفته شد. از آزمون t همبسته و t مستقل برای آنالیز داده ها استفاده شد. تحلیل آماری نشان داد که ۸ هفته تمرین در آب، روی غلظت سرمیGH  و IGF-1 تاثیر معناداری ندارد (P>0.05)، در حالی که در گروه کنترل بعد از ۸ هفته، افزایش معناداری در غلظت GH و IGF-1 مشاهده شد (P<0.05). علاوه بر این، بین دو گروه بعد از ۸ هفته اختلاف معناداری در مقدار ترشح GH و IGF-1 وجود داشت (P<0.05). به طور کلی نتایج نشان داد که ۸ هفته تمرینات منتخب در آب با شدت ۷۰ تا ۸۰ درصد حداکثر ضربان قلب در دقیقه موجب تحریک ترشح GH و IGF-1 کودکان ۹ تا ۱۱ ساله پسر غیرورزشکار نمی شود (P£۰٫۰۵).