مقاله تاثیر یک دوره تمرینات یوگا بر چربی خون در بیماران زن مبتلا به دیابت نوع II که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در علوم پزشکی صدرا از صفحه ۲۲۳ تا ۲۳۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر یک دوره تمرینات یوگا بر چربی خون در بیماران زن مبتلا به دیابت نوع II
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت ملیتوس
مقاله چربی
مقاله یوگا
مقاله قند خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: مرندی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسفرجانی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی غلامعلی
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از دیر باز نقش فعالیت های بدنی در کنترل و بهبود دیابت نوع II و کاهش قندخون مورد توجه بوده، لذا، هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر یوگا بر چربی و گلوکز خون در زنان مبتلا به دیابت نوع II بود.
مواد و روش: در این تحقیق نیمه تجربی، از بین زنان مبتلا به دیابت نوع II شهرستان اصفهان تعداد ۲۶ زن مبتلا به دیابت نوع II انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون (N=16) و گروه کنترل (N=10) قرار گرفتند. گروه آزمون به مدت ۱۲ هفته، هر هفته ۳جلسه و هر جلسه ۷۵ دقیقه تمرینات منتخب یوگا را انجام دادند، در حالی که گروه کنترل برنامه ورزشی خاصی نداشتند. در این تحقیق متغیرهای مورد بررسی شامل لیپوپروتئین کم چگال (LDL)، لیپوپروتئین پر چگال (HDL)، کلسترول تام (TC)، تری گلیسیرید (TG) و سطح گلوکز خون قبل و بعد از دوره مداخله اندازه گیری شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و استنباطی (t-test تفاضل میانگین های گروه های مستقل) استفاده گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که قبل از انجام مداخله از نظر سطح LDL، HDL، TG، TC و قند خون تفاوت معنی داری بین دو گروه نبود. این در حالی بود که پس از مداخله بین دو گروه از نظر میانگین قند خون (p=0.04، t=2.1) و (p=0.007، t=2.9) تفاوت معنی دار وجود داشت.
بحث و نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که یک دوره تمرینات یوگا باعث بهبود معنی دار میزان قند خون در بیماران مبتلا به دیابت II می گردد. تمرینات یوگا را می توان علاوه بر رژیم غذایی و داروهای مصرفی از عوامل مداخله گر در روند بهبود دیابت، در نظر گرفت.