مقاله تاثیر یک دوره تمرینات هوازی و مکمل چای سبز بر مقدار لپتین سرمی و مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه وزن و چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۲۳ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر یک دوره تمرینات هوازی و مکمل چای سبز بر مقدار لپتین سرمی و مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه وزن و چاق
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لپتین
مقاله مقاومت به انسولین
مقاله تمرین هوازی
مقاله مکمل چای سبز
مقاله مردان دارای اضافه وزن و چاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: ایلدرآبادی آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: حامدی نیا محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرینات هوازی و مکمل چای سبز بر مقدار لپتین سرمی و مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه وزن و چاق بود. به همین منظور، ۴۳ مرد دارای اضافه وزن و چاق به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و در چهار گروه کنترل (شاخص توده بدن ۳۱٫۴±۳٫۷ کیلوگرم بر مترمربع، توان هوازی ۳۹٫۳±۳٫۸ میلی لیتر بر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه)، گروه مکمل چای سبز (شاخص توده بدن ۳۰٫۳±۲٫۸ کیلوگرم بر مترمربع، توان هوازی ۴۰٫۶±۴٫۱ میلی لیتر بر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه)، گروه تمرین (شاخص توده بدن ۳۰٫۶±۴٫۲ کیلوگرم بر مترمربع، توان هوازی ۳۸٫۷±۵٫۶ میلی لیتر بر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه) و گروه ترکیب تمرین و مکمل چای سبز (شاخص توده بدن ۳۰٫۹±۲٫۶ کیلوگرم بر مترمربع، توان هوازی ۴۰٫۳±۳٫۱ میلی لیتر بر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه) قرار گرفتند. گروه تمرین به مدت ۱۰ هفته (سه بار در هفته) به تمرینات هوازی با شدت ۶۵-۷۵ درصد حداکثر ضربان قلب پرداختند. گروه مکمل چای سبز روزانه سه عدد چای سبز کیسه ای محتوی ۲ گرم چای خشک در سه وعده غذایی، مصرف کردند. برای گروه ترکیب تمرین و مکمل چای سبز هر دو مداخله صورت گرفت. قبل و بعد از دوره پژوهش از همه آزمودنی ها در وضعیت ناشتایی خونگیری به عمل آمد. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و آنالیز کوواریانس تحلیل شد. نتایج نشان داد که تمرینات هوازی، مصرف مکمل چای سبز و ترکیب تمرینات هوازی و مصرف چای سبز تغییر معناداری در مقدار لپتین و شاخص مقاومت به انسولین ایجاد نمی کند. مصرف چای سبز موجب کاهش معنادار وزن بدن و شاخص توده بدن شد. تمرین هوازی به کاهش معنادار وزن، شاخص توده بدن و درصد چربی بدن منجر شد. ترکیب تمرین هوازی و چای سبز سبب افزایش معنادار حداکثر اکسیژن مصرفی و کاهش معنادار وزن، شاخص توده بدن و درصد چربی بدن شد. می توان گفت انجام تمرینات هوازی و مصرف مکمل چای سبز بر مقدار لپتین و شاخص مقاومت به انسولین تاثیری ندارد. از این رو برای رسیدن به نتایج قطعی تر انجام تحقیقات دیگری ضروری است.