مقاله تاثیر یک دوره تمرینات آب درمانی بر عملکرد و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به استئوآرتریت مفصل زانو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله پزشکی هرمزگان از صفحه ۲۱۱ تا ۲۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر یک دوره تمرینات آب درمانی بر عملکرد و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به استئوآرتریت مفصل زانو
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استئوآرتریت
مقاله زانو
مقاله تمرینات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملک زاده مریم
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: میرنصوری رحیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه فواید انجام فعالیت های بدنی در پیشگیری از بیماری های مزمنی همچون استئوآرتریت پیشنهاد می شود. از جمله روش های تمرینی که برای درمان این عارضه استفاده می شود، آب درمانی است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر یک دوره آب درمانی بر عملکرد و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به استئوآرتریت مفصل زانو بود.
روش کار: ۲۴ زن مبتلا به استئوآرتریت مفصل زانو با گروه سنی ۳۵ تا ۵۵ ساله انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه جهانی و بومی سازی شده پیامد و صدمات زانو و استئوآرتریت استفاده شد. نمونه ها برنامه آب درمانی را به مدت ۸ هفته (هفته ای ۳ جلسه، هر جلسه ۶۰ دقیقه) انجام دادند و بیماران گروه کنترل به روال عادی زندگی خود ادامه دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد.
نتایج: نتایج بهبود معنی داری در میانگین عملکرد قبل (۴۰٫۵۶±۱۰٫۲۳) و بعد (۷۱٫۸۱±۱۰٫۹۴) از تمرین بیماران در گروه تجربی نشان داد، اما تفاوت معنی داری بین میانگین عملکرد قبل (۴۶٫۲۰±۱۵٫۰۴) و بعد (۷۱±۱۵٫۴۱) از تمرین در گروه کنترل مشاهده نشد. همچنین در میانگین کیفیت زندگی قبل (۶۳±۸۹±۷٫۱۰) و بعد (۷۵±۵٫۶۸) از تمرین بیماران در گروه تجربی بهبود معنی داری مشاهده شد (P<0.05). ولی در گروه کنترل میزان کیفیت زندگی قبل (۶۵٫۹۷±۶٫۶) و بعد (۶۴٫۸۱±۶٫۶۹) از تمرین بهبود معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که تمرینات آب درمانی می تواند به عنوان یک روش ایمن و موثر در بهبود عملکرد و کیفیت زندگی افراد مبتلا به استئوآرتریت زانو مورد توجه قرار گیرد.