مقاله تاثیر یک جلسه ورزش هوازی وامانده ساز بر آدیپونکتین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در مردان سیگاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۳۱۰ تا ۳۱۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر یک جلسه ورزش هوازی وامانده ساز بر آدیپونکتین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در مردان سیگاری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آدیپونکتین
مقاله مقاومت به انسولین
مقاله ورزش
مقاله سیگار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: یاراحمدی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: دریجانی عبدالحامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سیگار کشیدن می تواند آدیپونکتین سرم را کاهش داده و باعث افزایش مقاومت به انسولین گردد. هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر یک جلسه ورزش هوازی وامانده ساز بر میزان آدیپونکتین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در مردان سیگاری بود.
مواد و روش ها: روش تحقیق حاضر به صورت نیمه تجربی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان سیگاری دانشگاه حکیم سبزواری بودند که از میان آنها ۱۲ دانشجوی مرد سیگاری به طور داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در یک طرح متقاطع در سه گروه کنترل، ورزش هوازی وامانده ساز با شدت ۷۵-۷۰ درصد حداکثر ضربان قلب و ورزش هوازی وامانده ساز با شدت ۹۵-۹۰ درصد حداکثر ضربان قلب، قرار گرفتند. برنامه ورزش هوازی در دو وضعیت وامانده ساز بر روی نوارگردان با شدت های ۷۵-۷۰ درصد حداکثر ضربان قلب و ۹۵-۹۰ درصد حداکثر ضربان قلب آزمودنی ها بود. در طول این مدت گروه کنترل هیچگونه فعالیتی انجام نمی داد. برای محاسبه تغییرات حجم پلاسما و اندازه گیری شاخص های آدیپونکتین، گلوکز، انسولین و نیمرخ لیپیدی، نمونه های خونی، قبل و بلافاصله پس از اجرای آزمون جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه تحلیل شدند.
یافته ها: پس از اصلاح نتایج نسبت به تغییرات حجم پلاسما، مشخص شد که تفاوت معناداری بین سه وضعیت کنترل، ورزش هوازی وامانده ساز با شدت ۹۵-۹۰ درصد حداکثر ضربان قلب و ورزش هوازی وامانده ساز با شدت ۷۵-۷۰ درصد حداکثر ضربان قلب، در میزان آدیپونکتین (p=0.825) و شاخص مقاومت به انسولین (p=0.756) وجود ندارد. همچنین، بین سه وضعیت در شاخص های گلوکز (p=0.633) ،انسولین (۰٫۷۶۸) ،لیپوپرتئین با چگالی پایین (p=0.075)، لیپوپروتئین با چگالی بالا (p=0.131) کلسترول تام (۰٫۵۵۹) تری گلیسرید سرمی (p=0.641) ، تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: یک جلسه ورزش هوازی وامانده ساز با دو شدت متفاوت بر میزان آدیپونکتین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در مردان سیگاری تاثیری ندارد. با این حال، برای رسیدن به نتایج قطعی تر، انجام تحقیقات دیگری ضروری است.