مقاله تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تداومی روی نوارگردان بر مقدار HSP72 و TAC هیپوکامپ موش های نر صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۵ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تداومی روی نوارگردان بر مقدار HSP72 و TAC هیپوکامپ موش های نر صحرایی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موش های صحرایی
مقاله پروتئین های شوک گرمایی ۷۲
مقاله تمرین استقامتی حاد
مقاله ظرفیت آنتی اکسیدانی تام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی علی
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح محمدی ضیا
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر یک جلسه فعالیت تداومی روی نوارگردان بر سطوح HSP72 و TAC هیپوکامپ موش های صحرایی نر بود. به این منظور، ۲۰ سر موش صحرایی نر ویستار (وزن ۱±۱۶۵ گرم و سن ۶ تا ۸ هفته) به طور تصادفی در چهار گروه (هر گروه ۵ سر) کنترل و سه گروه تمرین استقامتی حاد (گروه های ۱، ۲ و ۳ که به ترتیب ۳۰ دقیقه، ۴ ساعت و ۲۴ ساعت پس از ورزش کشته شدند) تقسیم شدند. پروتکل مورد استفاده، دویدن روی نوارگردان ویژه جوندگان بود که با سرعت ۱۰ متر در دقیقه آغاز شد و به تدریج به ۱۸ متر در دقیقه رسید. مدت زمان دویدن روی نوارگردان ۶۰ دقیقه بود. برای مقایسه متغیرهای چهار گروه، از آزمون آماری آنالیز واریانس یکطرفه(One-way ANOVA)  و متعاقب آن از آزمون توکی (P£۰٫۰۵) استفاده شد. برای اندازه گیری مقادیر HSP72 و TAC به ترتیب از روش ساندویچ الایزا و رنگ سنجی استفاده شد. متعاقب فعالیت تداومی حاد، تغییر معناداری در مقدار HSP72 گروه ۱ (۳۰ دقیقه) و ۲ (۴ ساعت) نسبت به گروه کنترل مشاهده نشد؛ اما سطوح HSP72 در گروه ۳ (۲۴ ساعت) نسبت به گروه کنترل (P=0.019) و همچنین گروه ۱ (۳۰ دقیقه) (P=0.015) افزایش معناداری را نشان داد. مقدار ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC) هیپوکامپ در تمامی گروه های تمرینی، در مقایسه با گروه کنترل، به طور معناداری افزایش یافت (P=0.000). به طور کلی فعالیت ورزشی حاد تاثیر مفیدی بر سطوح  HSP72و TAC و افزایش نقش محافظتی آنها در هیپوکامپ موش های صحرایی دارد.