مقاله تاثیر یک جلسه فعالیت استقامتی و سرعتی بر ANP پلاسمای دانشجویان ورزشکار مرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر یک جلسه فعالیت استقامتی و سرعتی بر ANP پلاسمای دانشجویان ورزشکار مرد
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعالیت استقامتی و سرعتی
مقاله ANP پلاسما
مقاله دانشجویان ورزشکار مرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رواسی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: کردی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نقی زاده ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی فهیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق، مقایسه تاثیر یک جلسه فعالیت استقامتی و سرعتی بر ANP پلاسمای دانشجویان ورزشکار مرد بود. به این منظور، ۲۴ ورزشکار مرد به صورت داوطلب انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه استقامتی (۸ نفر با میانگین سنی ۲٫۱±۲۴٫۵ سال، قد ۳٫۵±۱۷۶٫۳ سانتیمتر، وزن ۴٫۶±۷۱٫۷۵ کیلوگرم)، سرعتی (۸ نفر با میانگین سنی ۲٫۲±۲۲٫۱ سال، قد ۴٫۸±۱۷۶٫۱ سانتیمتر، وزن ۷٫۴±۶۷٫۶ کیلوگرم) و کنترل (۸ نفر با میانگین سنی ۲٫۶±۲۳٫۶ سال، قد ۷٫۹±۱۷۴٫۷ سانتیمتر، وزن ۷٫۹±۷۱٫۶ کیلوگرم) تقسیم شدند. گروه استقامتی مسافت ۳۲۰۰ متر را به مدت ۱۲ دقیقه و گروه سرعتی ۱۰۰ متر را ۴ بار با فواصل استراحتی که در آن ضربان قلب استراحتی به یک سوم ضربان قلب فعالیت کاهش می یافت، دویدند. ۱۰ دقیقه قبل و ۱۰ دقیقه پس از فعالیت، خونگیری برای سنجش ANP پلاسما به عمل آمد. نتایج آزمون تی زوجی نشان داد یک جلسه فعالیت استقامتی و سرعتی موجب افزایش معنی دار ANP پلاسما شد (P<0.05). با استفاده از آزمون ANOVA تفاوت غیرمعنی داری در ANP پلاسما در مرحله پیش آزمون (P>0.05) و تفاوت معنی داری در مرحله پس آزمون سه گروه مشاهده شد (P<0.05). در نتیجه، می توان گفت یک جلسه فعالیت استقامتی و سرعتی بر ANP پلاسمای دانشجویان ورزشکار مرد تاثیر می گذارد.