مقاله تاثیر یک جلسه تمرین مقاومتی و هوازی بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت دختران تمرین کرده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر یک جلسه تمرین مقاومتی و هوازی بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت دختران تمرین کرده
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ABAC1
مقاله لنفوسیت
مقاله تمرین مقاومتی
مقاله تمرین هوازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدلمیر امیر
جناب آقای / سرکار خانم: درودی سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی عطری احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیماری کرونری قلبی یکی از مهمترین علل مرگ و میر در بیشتر کشورهاست. این بیماری با افزایش مقدار لیپوپروتئین کم چگال (LDL-C) پلاسما رابطه مستقیم و با لیپوپروتئین پرچگال (HDL-C) رابطه معکوس دارد. ABCA1 خارج کننده اصلی کلسترول و فسفولیپید از سلول به آپولیپوپروتئین عاری از لیپید یا دارای حداقل لیپید است. نتایج تحقیقات به روشنی نشان می دهد که عملکرد ABCA1 نقش کلیدی در فرایند انتقال معکوس کلسترول و نقش موثری در پیشگیری از بیماری های قلبی – عروقی دارد. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر دو نوع تمرین تک جلسه ای (مقاومتی و استقامتی) بر بیان ژن ABAC1 لنفوسیت دختران تمرین کرده بود. به این منظور ۲۴ دختر ورزشکار خراسانی انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه ۸ نفری کنترل، هوازی (AE) و مقاومتی (RE) تقسیم شدند. قبل و بعد از جلسه تمرینی از آزمودنی های سه گروه خون گیری به عمل آمد. جداسازی لنفوسیت ها به روش سانتریفیوژ و بیان ABAC1 m-RNA به وسیله RT-PCR نیمه کمی بررسی شد. اطلاعات به وسیله آزمون آماری آنووای یکطرفه (P£۰٫۰۵) تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که گروه های RE و AE هر دو در نتیجه تمرین افزایش معناداری را در بیان m-RNA ژن ABCA1 لنفوسیت تجربه کردند (F=8.719 و P£۰٫۰۰۱)، ولی این افزایش در گروه RE بیشتر از AE بود (P£۰٫۰۰۵ در مقابل P£۰٫۰۱). نتایج این تحقیق نشان داد یک جلسه تمرین (مقاومتی و استقامتی) با افزایش بیان ژن ABCA1 نقش موثری در پیشگیری از بیماری های قلب و عروق دارد.