مقاله تاثیر یک برنامه ۱۰ هفته ای تمرینات اصلاحی منتخب بر ناهنجاری کایفوز وضعیتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در طب ورزشی (حرکت) از صفحه ۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر یک برنامه ۱۰ هفته ای تمرینات اصلاحی منتخب بر ناهنجاری کایفوز وضعیتی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کایفوز سینه ای
مقاله تمرینات اصلاحی
مقاله ناهنجاری وضعیتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صیدی فواد
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمندی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عارضه کایفوز، یکی از رایج ترین ناهنجاری های وضعیتی و از علل مهم تاثیرگذار بر پاتولوژی یک چهارم فوقانی بدن است که متخصصان اغلب با تجویز تمرینات اصلاحی رایج (بر اساس تئوری های کندال)، مبتلایان را مدیریت می کنند. با وجود این، شواهد علمی معتبر در زمینه میزان اثربخشی مطلوب این تمرینات، اندک است. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر یک برنامه ۱۰ هفته ای تمرینات اصلاحی منتخب (رایج) بر ناهنجاری کایفوز وضعیتی بود. به این منظور، ۲۰ فرد (۱۰ مرد و ۱۰ زن) دارای ناهنجاری کایفوز وضعیتی بزرگ تر از ۴۲ درجه با میانگین سنی ۲۰٫۹۳±۱٫۵۵ سال، وزن ۶۲٫۳۷±۱۲٫۳۲ کیلوگرم و قد ۱۷۰٫۶۲±۱۰٫۷۲ سانتی متر به صورت هدفمند انتخاب شدند تا در برنامه تمرینات اصلاحی شرکت کنند. از خط کش منعطف برای اندازه گیری میزان زاویه کایفوز آزمودنی ها استفاده شد و میانگین آن در پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب برابر با ۴۶٫۲۷±۲٫۶۷ و ۴۲٫۱۴±۲٫۰۶ به دست آمد. یافته های تحقیق با استفاده از روش های آمار توصیفی و مقایسه ای (آزمون آماری تی زوجی) تجزیه و تحلیل شد و نتایج نشان داد که با وجود کاهش معنادار میزان زاویه کایفوز آزمودنی ها پس از شرکت در برنامه تمرینات اصلاحی، این تمرینات از اثربخشی مورد انتظار برخوردار نیستند که به نظر می رسد این مساله ناشی از تاکید بر تمرینات اصلاحی موضعی و عدم توجه به دیگر ناهنجاری های مرتبط با عارضه کایفوز است.