مقاله تاثیر یک برنامه مداخله تمرینی بر عملکردهای حرکتی مرتبط با افتادن در مردان سالمند بدون فعالیت بدنی منظم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت) از صفحه ۴۹ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر یک برنامه مداخله تمرینی بر عملکردهای حرکتی مرتبط با افتادن در مردان سالمند بدون فعالیت بدنی منظم
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افتادن
مقاله سالمند
مقاله مداخله تمرینی
مقاله عملکرد حرکتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجوی داریوش
جناب آقای / سرکار خانم: فرخی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: جابری مقدم علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشیروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این تحقیق، بررسی تاثیر یک برنامه مداخله تمرینی بر عملکردهای حرکتی مرتبط با افتادن در مردان سالمند بدون فعالیت بدنی منظم بود. برای این منظور از بین ۱۳۰ سالمند شرکت کننده در آزمون غربالگری، ۳۹ آزمودنی انتخاب و در دو گروه تمرین (۲۰ نفر) و کنترل (۱۹ نفر) قرار گرفتند. آزمودنی های ۶۰ تا ۷۰ ساله ها در گروه آزمایش ۷۳٫۶۸ در گروه کنترل ۴۳٫۷۵ درصد بودند. همچنین آزمودنی های ۷۱ سال و بالاتر در گروه آزمایش ۲۶٫۳۱ و در گروه کنترل ۵۶٫۲۵ درصد بود. گروه آزمایش در یک برنامه مداخله تمرینی به مدت ۱۰ هفته (هفته ای سه جلسه ۹۰ دقیقه ای) شرکت کردند. برای جمع آوری داده ها از آزمون های ۳۰ ثانیه نشستن روی صندلی، آزمون بنشین و برسان، تعادل ایستا (چشم باز و بسته)، بلند شو برو، ۱۰ متر راه رفتن با و بدون مانع استفاده شد. این تحقیق از نوع نیمه تجربی بود و برای تجزیه و تحلیل اندازه های عملکرد حرکتی، از آزمون های کلوموگروف – اسمیرنوف و t مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد پس از ۱۰ هفته برنامه مداخله تمرینی، میانگین نمره پس آزمون گروه آزمایش در قدرت اندام تحتانی (۲۷٫۳۷ تکرار)، انعطاف پذیری (۲۹٫۲۸ سانتی متر)، تعادل ایستا با چشم باز (۶۰٫۹۴) و چشم بسته (۱۹٫۳۶ ثانیه)، چابکی و تعادل پویا (۴٫۱۰ ثانیه)، سرعت ۱۰ متر راه رفتن ۳٫۳۵ ثانیه) و سرعت ۱۰ متر راه رفتن با مانع (۴٫۰۳ ثانیه) در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل، بهبود معنی داری یافت (P<0.05). یافته های این پژوهش موید تاثیر اعمال مداخله های تمرینی به ویژه تمرین قدرتی بر بهبود عوامل حرکتی مرتبط با افتادن و پیشگیری احتمالی از افتادن ها در سالمندان است.