مقاله تاثیر یک برنامه حرکات ریتمیک بر توانایی های ادراکی – حرکتی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت) از صفحه ۷۵ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر یک برنامه حرکات ریتمیک بر توانایی های ادراکی – حرکتی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حرکات ریتمیک
مقاله کودکان کم توان ذهنی
مقاله مهارت های ادراکی – حرکتی
مقاله هوشبهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی کهریزسنگی غلامعلی
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر برنامه حرکت ریتمیک بر توانایی های ادراکی – حرکتی و هوشبهر کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر بود. نمونه ۲۴ دختر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر، با میانگین (±انحراف معیار) سن ۴۳٫۱±۹۸٫۱۱ سال و ضریب هوشی ۹۵٫۹±۵۸٫۷۰ بودند. نمونه بر اساس ضریب هوشی و عملکردشان در توانایی های ادراکی – حرکتی همتراز و در گروه های مداخله و کنترل جایگزین شدند. گروه مداخله در برنامه حرکات ریتمیک هشت هفته ای، سه جلسه ۴۵ – ۴۰ دقیقه ای در هفته، شرکت کردند. جمع آوری اطلاعات برای کل آزمودنی ها به شکل پیش آزمون/پس آزمون، از توانایی های ادراکی حرکتی (مقیاس اوزرتسکی) و هوش (آزمون ریون)، انجام گرفت. بر اساس نتایج، توانایی های ادراکی – حرکتی گروه مداخله پس از برنامه حرکات ریتمیک نسبت به گروه کنترل بهبود یافت (P>5). نتیجه اینکه با طراحی برنامه حرکات ریتمیک مناسب می توان توانایی های ادراکی – حرکتی کودکان کم توان ذهنی را بهبود بخشید.