مقاله تاثیر یک برنامه تمرین هوازی منتخب همراه با رژیم غذایی کنترل شده بر کاهش وزن مردان چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران از صفحه ۸۵ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر یک برنامه تمرین هوازی منتخب همراه با رژیم غذایی کنترل شده بر کاهش وزن مردان چاق
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرینات هوازی
مقاله تغذیه
مقاله کاهش وزن
مقاله مردان چاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توفیقی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: افسربیگی نسرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با تغییر الگوی مصرف مواد غذایی و زندگی ماشینی، اضافه وزن و چاقی رو به افزایش بوده، لذا شیوع بیماری های قلبی عروقی و مرگ زود رس ناشی از آن بیشتر شده است. هدف از این مطالعه، تعیین تاثیر رژیم غذایی کنترل شده و فعالیت ورزشی هوازی بر کاهش وزن مردان چاق بود.
مواد و روشها: ۴۰ مرد چاق به صورت تصادفی به چهار گروه تمرین (۱۰نفر)، رژیم غذایی (۱۰نفر)، تمرین به همراه رژیم غذایی (۱۰نفر) و شاهد (۱۰نفر) تقسیم شدند. اندازه های قد، وزن، ضخامت چربی زیر پوستی همه آزمودنی ها قبل از شرکت در فعالیت ورزشی و رژیم غذایی کنترل شده اندازه گیری شد. سپس فعالیت ورزشی و برنامه ی غذایی کنترل شده به مدت هشت هفته اجرا گردید. پس از هفته چهارم و پس از هشت هفته فعالیت ورزشی و کنترل برنامه غذایی، دوباره اندازه های وزن و ضخامت چربی زیر پوستی همه آزمودنی ها اندازه گیری شد. جهت کنترل برنامه غذایی آزمودنی ها از نرم افزار (Food processer) استفاده شد. برای تحلیل استنباطی داده ها از آزمون (Repeated measures ANOVA) استفاده گردید. سطح معنی داری در تمامی آزمون ها p>0.05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: ۸ هفته فعالیت ورزشی منظم و مداخله در رژیم غذایی، باعث کاهش معنی دار مقادیر وزن و درصد چربی بدن آزمودنی های گروه های مختلف پژوهش گردید (p>0.05). به طوری که گروه تمرینات ورزشی به همراه رژیم غذایی کنترل شده با ۴ درصد کاهش در وزن بیشترین تاثیر را نسبت به گروه های دیگر داشته است.
نتیجه گیری: در مجموع بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان برنامه های ورزشی منظم با شدت معین با رعایت احتیاط، به همراه مصرف مواد لبنی کم چرب را جهت کنترل و کاهش وزن افراد چاق جامعه (۳۰>BMI)، که دارای جمعیتی رو به افزایش هستند، به مراکز بهداشت و سلامت جامعه توصیه کرد.