مقاله تاثیر یادگیری کم خطا و پرخطا بر متغیرهای کینماتیکی اجرا در یک تکلیف پرتابی: یک مطالعه مقدماتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۹۷۸ تا ۹۹۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر یادگیری کم خطا و پرخطا بر متغیرهای کینماتیکی اجرا در یک تکلیف پرتابی: یک مطالعه مقدماتی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یادگیری کم خطا
مقاله یادگیری پرخطا
مقاله متغیرهای کینماتیکی اجرا
مقاله مدل ماهر
مقاله توانبخشی روانشناسی عصب شناختی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن بارانی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلی بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: فارسی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بررسی تفاوت اثر یادگیری کم خطا و پرخطا بر متغیرهای کینماتیکی اجرا.
مواد و روش ها: ۲۴ دانشجوی دختر در سه گروه کم خطا، پرخطا و ثابت قرار گرفتند. به گروه ها دستورالعمل نحوه پرتاب داده نشد. شرکت کنندگان گروه پرخطا به ترتیب از فواصل ۳٫۵، ۳٫۲۵، ۳، ۲٫۷۵، ۲٫۵ متری، گروه کم خطا عکس این فواصل و گروه ثابت، از فاصله ۳ متری از هدف به تمرین پرداختند. پس از سه روز تمرینی آزمون های اکتساب، یادداری و … انجام شد. از دستگاه تجزیه و تحلیل حرکت برای جمع آوری داده های کینماتیک در تمام مراحل استفاده شد.
یافته ها: در آزمون یادداری، عملکرد پرتاب گروه کم خطا به طور معنی داری بهتر از دو گروه دیگر بود و در آزمون انتقال گروه پرخطا دچار افت شد. در اجرای تکلیف ثانویه شناختی بین دو گروه کم خطا و ثابت تفاوت معنی داری یافت نشد. در تحلیل متغیرهای کینماتیکی گروه کم خطا به الگوی ماهرانه تکلیف حرکتی مورد نظر نزدیک شد ولی گروه پرخطا فاصله زیادی تا اجرای الگوی ماهرانه تکلیف داشت.
نتیجه گیری: یادگیری کم خطا روشی کارآمد در یادگیری مهارت پرتابی تحقیق حاضر است.