مقاله تاثیر ویژگی های مدیریت صاحبکار بر اعتماد حسابرسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در حسابداری مدیریت از صفحه ۸۳ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر ویژگی های مدیریت صاحبکار بر اعتماد حسابرسان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد
مقاله تردید حرفه ای
مقاله ویژگی های شخصیتی مدیریت صاحبکار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقرپورولاشانی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: ظفرزاده سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر عامل اعتماد را، به عنوان یک عامل زیربنایی در درک چگونگی شکل گیری، توسعه و تکامل روابطی که میان حسابرسان و مدیران شرکت وجود دارد، در ۱۷۹ نفر از حسابرسان شاغل در موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی در رده های سازمانی شریک یا مدیر، سرپرست ارشد، سرپرست و حسابرس ارشد بررسی می نماید. عوامل مختلفی می تواند بر اعتماد حسابرسان نسبت به مدیریت صاحبکار تاثیرگذار باشند که در مقاله حاضر ویژگی های مدیریت صاحبکار به عنوان طرف اعتماد شونده و یکی از ابعاد بسیار تاثیر گذار بر اعتماد، مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور جمع آوری اطلاعات لازم برای انجام پژوهش، از پرسشنامه استفاده شده و از آنجایی که پرسشنامه استاندارد شده ای برای انجام پژوهش وجود نداشت، پرسشنامه ای متناسب با ماهیت و موضوع پژوهش و بر اساس نتایج تحقیقات قبلی توسط پژوهشگران پژوهش حاضر طراحی گردید. به کمک این پرسشنامه نوع تاثیر (افزایش، کاهش یا بی تاثیر) و میزان اهمیت (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد) ۱۸ مورد از ویژگی های مدیریت شرکت صاحبکار به عنوان طرف اعتماد شونده در ۵ طبقه شامل توانایی مدیریت صاحبکار، خیرخواهی و نوع دوستی مدیریت صاحبکار، رعایت هنجارها و تعهد به ارزش های اخلاقی توسط مدیریت صاحبکار، مسوولیت پذیری و پاسخگویی مدیریت صاحبکار، و شهرت مدیریت صاحبکار مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات گردآوری شده، به کمک آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون و آزمون T- استیودنت تک نمونه ای تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه حسابرسان رعایت هنجارها و تعهد به ارزش های اخلاقی، توانایی، مسوولیت پذیری و پاسخگویی مدیریت، و شهرت مدیریت صاحبکار (به ترتیب اولویت) بر اعتماد آنها به مدیریت صاحبکار تاثیرگذار می باشند.