مقاله تاثیر ویژگی های فردی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۸۱ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر ویژگی های فردی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد سازمانی
مقاله رضایت شغلی
مقاله ویژگی های فردی
مقاله کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی
مقاله استان کردستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باسامی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: چیذری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی عنایت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر ویژگی های فردی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان بود. جامعه آماری تحقیق ۴۴۹ نفر از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد ۲۲۰ نفر به شیوه طبقه ای متناسب به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه ابزار جمع آوری داده ها بود که روایی ظاهری و محتوایی آن با نظر متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی تایید و پایایی بخش های مختلف آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بین ۰٫۸۸ تا ۰٫۹۱ برآورد گردید. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSSV20 استفاده شد. بر اساس نتایج تحقیق، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بیش از نیمی از کارشناسان در سطح متوسط و پایین تر از آن قرار دارد. بر اساس نتایج رگرسیون، رضایت از ماهیت کار، رضایت از ارتباطات، رضایت از ارتقاء و رضایت از همکاران حدود ۴۰ درصد از تغییرات تعهد سازمانی را تبیین کردند.