مقاله تاثیر وضعیت ناراحتی های روحی و جسمی رانندگان اتوبوس رانی سیستم حمل و نقل عمومی تهران در بروز تصادفات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها از صفحه ۱۶۸ تا ۱۷۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر وضعیت ناراحتی های روحی و جسمی رانندگان اتوبوس رانی سیستم حمل و نقل عمومی تهران در بروز تصادفات
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناراحتی های روحی
مقاله تصادف
مقاله راننده
مقاله حمل و نقل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ورمزیار سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی سیدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: ارقامی شیرازه
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی زاده ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در بسیاری از مطالعات، بیماری های مزمن با بروز حوادث رانندگی ارتباط دارند. هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تاثیر بیماری جسمی و ناراحتی روحی رانندگان اتوبوس رانی در بروز تصادفات می باشد.
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه مقطعی و از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد که روی ۶۶۵ نفر از رانندگان اتوبوس رانی سیستم حمل و نقل عمومی تهران انجام شده است. نمونه ها به صورت تصادفی و به نسبت جمعیت شاغل در ۹ سامانه یا منطقه اتوبوس رانی انتخاب شدند. برای بررسی ناراحتی جسمی (بیماری) و روحی (مشکلات خانوادگی) از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و وضعیت سلامتی استفاده شد. روابط بین متغیرها از طریق آزمون تحلیل واریانس تک متغیره (Univariate analysis of variance= UNIANOVA) و ضریب همبستگی تاوی – بی کندال (Kendall’s tau-b) با استفاده از نرم افزار SPSS 16 بررسی و تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد %۶۸٫۷ از رانندگان دارای ناراحتی های روحی (به دلیل مشکلات خانوادگی) در هر دو گروه از رانندگان سالم و بیمار جسمی، در سه سال گذشته به طور میانگین ۳٫۲ مورد تصادف داشته اند. بعلاوه آزمون تحلیل واریانس تک متغیره (P<0.05، F=0.43) و ضریب همبستگی تاوی – بی کندال (P<0.01، r=0.112) رابطه معنی دار و مثبتی را بین مشکلات خانوادگی و تعداد تصادفات خودگزارشی در سه سال گذشته نشان داد.
نتیجه گیری: به دلیل افزایش خطر تصادفات در بین رانندگان دارای مشکلات روحی، به نظر می رسد رفع مشکلات اقتصادی و استفاده از مشاوره های روانشناسی جهت کاهش مشکلات خانوادگی از جمله روابط بد عاطفی اعضای خانواده، نقش مهمی در افزایش توجه و تمرکز رانندگان در حین رانندگی و در نتیجه کاهش تصادفات رانندگی داشته باشند.