مقاله تاثیر وضعیت قرارگیری پا بر ارتفاع پرش عمودی درجا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۸ در طب ورزشی (حرکت) از صفحه ۳۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر وضعیت قرارگیری پا بر ارتفاع پرش عمودی درجا
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرش عمودی درجا
مقاله وضعیت قرارگیری پا
مقاله مزیت فیزیولوژیک عضله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درودگر آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: خیام باشی خلیل
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالاکتاف وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارتفاع پرش عمودی در جا ممکن است تحت تاثیر وضعیت قرارگیری پاها بر روی زمین در لحظه پرش قرار گیرد و به دلیل افزایش مزیت فیزیولوژیک عضلات در برخی از وضعیت ها، افزایش یابد. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه ارتفاع پرش عمودی درجا در وضعیت نرمال (چرخش خارجی ۱۵ درجه ای پاها) (N)، چرخش داخلی ۱۵ درجه ای از وضعیت نرمال (دو پا موازی(Par)(، چرخش داخلی ۳۰ درجه ای پاها از وضعیت نرمال (IR) و وضعیت آزاد پرش (F) است. به این منظور آزمون استاندارد پرش سارجنت به صورت پیش تجربی بر روی ۱۱۸ داوطلب ۱۹ – ۲۷ ساله دختر و پس انجام گرفت. سه پرش اول کلیه آزمودنی ها از وضعیت آزاد و ترتیب اجرای دیگر پرش ها به صورت تصادفی بود. به منظور بررسی نتایج داده ها از آنالیز واریانس یکسویه و آزمون تعقیبی دانکن استفاده شد. نتایج آزمون در مردان در وضعیت (F): 55.68±۶٫۲۴۶، ۵۴٫۴۱±۵٫۹۳۴ : (Par)، ۵۴٫۰۵±۶٫۰۳۶ : (N)، ۵۲٫۹۷±۵٫۸۸۷ : (IR) و زنان در وضعیت (F): 37.44±۵٫۱۶۰، ۳۷٫۰۵±۴٫۸۴۷ : (Par)، ۳۶٫۸۸±۵٫۰۹۳ : (N)، ۳۶٫۲۷±۵٫۰۷۵ : (IR) سانتیمتر بود (a£۰٫۰۵). از آنجایی که داده های پرش زنان و مردان به یک سمت تمایل دارد، وضعیت قرارگیری پاها بر روی زمین به هنگام پرش باید به عنوان عامل اثرگذار بر ارتفاع پرش مورد توجه قرار گیرد.