مقاله تاثیر وزن بنه مادری و سطوح مختلف کود گاوی بر عملکرد بنه و گل زعفران (.Crocus sativus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در زراعت و فناوری زعفران از صفحه ۲۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر وزن بنه مادری و سطوح مختلف کود گاوی بر عملکرد بنه و گل زعفران (.Crocus sativus L)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندازه بنه
مقاله بنه دختری
مقاله کود دامی
مقاله عملکرد کلاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اول فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی مقدم پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: بنایان اول محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خراسانی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مقایسه وزن های مختلف بنه مادری کشت شده و تعیین سطوح مناسب کود گاوی بر عملکرد گیاه زعفران (Crocus sativus L.)، آزمایشی طی ۲ سال زراعی ۱۳۹۱-۱۳۹۰ و ۱۳۹۲-۱۳۹۱ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ سطح وزن بنه مادری (شامل گروه های وزنی ۳ –۱٫۱، ۵ – ۳٫۱، ۷ – ۵٫۱ و ۹- ۷٫۱ گرم) و ۴ سطح کود گاوی (۰، ۲۰، ۴۰ و ۶۰ تن در هکتار) و در ۳ تکرار اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس شاخص های عملکرد بنه زعفران نشان داد که این شاخص ها به طور معنی داری تحت تاثیر وزن بنه مادری و کود گاوی قرار گرفت. همچنین اثر متقابل وزن بنه مادری در سطوح مختلف کود گاوی نیز بر شاخص های ذکر شده معنیدار بود. در بین تیمارهای آزمایش، استفاده از بنه مادری با گروه وزنی ۹-۷٫۱ گرم با میزان مصرف ۶۰ تن در هکتار کود گاوی، بیشترین تعداد کل بنه در واحد سطح (۵۱۰ بنه در متر مربع) و بیشترین عملکرد بنه (۱۰۴۴ گرم در متر مربع) را نشان داد. به نظر می رسد بنه های با وزن بیشتر در سال اول کشت، تعداد بنه های بیشتری (در هر ۴ گروه وزنی) تولید کرده اما بنه های با وزن کمتر توانایی تولید بنه های با وزن بیشتر از وزن بنه مادری، بیشتری دارند. شاخص های عملکرد گل زعفران در سال اول نشان داد که با افزایش وزن بنه های کشت شده، عملکرد گل در سال اول کشت افزایش یافت. نتایج تجزیه واریانس تعداد گل و عملکرد تر و خشک گل و کلاله زعفران در سال دوم حاکی از پاسخ معنی دار این شاخص ها در واکنش به وزن بنه مادری، کود گاوی و اثر متقابل وزن بنه مادری در سطوح مختلف مصرف کود گاوی بود، به طوریکه با افزایش وزن بنه مادری و افزایش سطوح مصرف کود گاوی مقادیر این شاخص ها افزایش یافت. به نظر می رسد تولید بنه های با وزن بیشتر در سال اول کشت زعفران و بهدنبال آن افزایش عملکرد گل، نیازمند بنه های مادری درشت و مصرف کود گاوی در سطوح بیشتر باشد.