مقاله تاثیر ورمی کمپوست، باکتری های ازتوباکترو آزوسپریلیوم و بارور- ۲ بر ویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (.Coriandrum sativum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۳۹۱ تا ۴۰۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر ورمی کمپوست، باکتری های ازتوباکترو آزوسپریلیوم و بارور- ۲ بر ویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (.Coriandrum sativum L)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورمی کمپوست
مقاله فسفاته بارور ۲
مقاله ازتوباکتر
مقاله آزوسپیریلیوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانشاهی شهره
جناب آقای / سرکار خانم: زاده باقری مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبی عبدالحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه اثر کودهای بیولوژیک و ورمی کمپوست بر روی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی دارویی گشنیز ((Coriandrumativum، آزمایشی در سال ۱۳۹۱ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس شیراز اجرا شد. تیمارها شامل شاهد، کود کمپوست زباله شهری، کود زیستی فسفاته بارور-۲، کود زیستی نیتروکسین (ازتوباکتر، آزوسپریلیوم)، ترکیب کود زیستی بارور-۲ و نیتروکسین، کود زیستی بارور-۲ و ورمی کمپوست، ترکیب ورمی کمپوست و نیتروکسین و ترکیب نیتروکسین، ورمی کمپوست و کود زیستی بارور-۲ در نظر گرفته شدند. این آزمایش به صورت طرح بلوک کامل تصادفی و در سه تکرار به اجرا در آمد و در آن صفات مرتبط با وزن خشک گیاه، تعداد شاخه گیاه، قطر گل، میزان کلروفیل، میزان یون فسفرونیتروژن، میزان اسانس و محتوای نسبی آب اندازه گیری گیری شدند. نتایج بیشترین تاثیرگذاری ترکیب ورمی کمپوست + بارور-۲ بر وزن خشک گیاه، تعداد شاخه گیاه، قطر گل و میزان اسانس را نشان داد. ترکیب ورمی کمپوست + بارور-۲+ نیتروکسین و تیمار بارور-۲ بیشترین تاثیرگذاری را بر میزان فسفر و تیمار نیتروکسین بیشترین میزان نیتروژن در گیاه را نشان داد و ترکیب کمپوست و نیتروکسین باعث افزایش محتوای نسبی آب گردید.