مقاله تاثیر ورزش های پیاده روی و ایروبیک بر علائم جسمی، روانی و احساس درد سندرم پیش از قاعدگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۱ در نشریه پرستاری ایران از صفحه ۴۶ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر ورزش های پیاده روی و ایروبیک بر علائم جسمی، روانی و احساس درد سندرم پیش از قاعدگی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علایم پیش از قاعدگی
مقاله ورزش
مقاله ایروبیک
مقاله پیاده روی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یکه فلاح لیلی
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سندروم پیش از قاعدگی، ممکن است اثرات ناتوان کننده ای بر عملکرد فرد در خانواده و اجتماع داشته باشد. برخی تحقیقات نشان داده اند که ورزش به عنوان ضددرد غیراختصاصی در کنترل علایم پیش از قاعدگی مفید خواهد بود. این پژوهش با هدف مقایسه تاثیر ورزش های پیاده روی و ایروبیک بر علائم جسمی، روانی و احساس درد سندرم پیش از قاعدگی انجام شده است.
روش بررسی: در این پژوهش نیمه تجربی، ۷۰ دختر ۱۸ تا ۳۲ ساله که بیش از ۴۰% علایم پیش از قاعدگی را دارا بودند انتخاب و به صورت تصادفی ساده به سه گروه ایروبیک، پیاده روی، و کنترل تقسیم شدند. گروه پیاده روی به مدت سه ماه هر روز به مدت ۳۰ دقیقه پیاده روی سریع کردند. گروه ایروبیک به مدت سه ماه هر روز به مدت ۳۰ دقیقه ۷ مدل تمرینات ایروبیکی آموزش داده شده را انجام دادند. داده ها به وسیله پرسشنامه استاندارد جک تیپس توسط همه گروه ها، در سه نوبت قبل، میان و پایان مداخله جمع آوری شد. محاسبات آماری با استفاده از نرم افزارSPSS/win/V.16  نسخه ۱۶ و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معنی داری ۰٫۹۵ انجام شد.
یافته ها: کاهش احساس درد در پایان ماه اول و ماه سوم معنی دار بود (P=0.008، p=0.047) در بعد علائم جسمانی در ماه اول تفاوت معنی دار مشاهده شد. (P=0.001) ولی در ماه سوم تفاوتی وجود نداشت. در بعد علائم روانی در هیچ کدام از دوره ها کاهش معنی دار نبود. در بررسی متغیرهای علایم جسمی – روانی و احساس درد در سه گروه، در سه بار اندازه گیری مکرر، فقط کاهش علائم جسمی در سه گروه معنی دار بود (P=0.034).
نتیجه گیری کلی: انجام سه ماه فعالیت ورزشی پیاده روی و ایروبیک در کاهش احساس درد بسیار موثر بوده و منجر به کاهش علایم جسمی و روانی ناشی سندرم قاعدگی می شود. دو ورزش پیاده روی و ایروبیک در بهبود علائم جسمی و روانی و احساس درد پیش از قاعدگی موثر می باشد و ورزش ایروبیک در طول زمان تاثیر بیشتری دارد. لذا مبادرت به انجام این دو ورزش جهت کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی توصیه می شود.