مقاله تاثیر ورزش منظم بر میزان افسردگی سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران (فارسی) از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر ورزش منظم بر میزان افسردگی سالمندان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورزش
مقاله افسردگی
مقاله سالمندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حکمتی پور نفیسه
جناب آقای / سرکار خانم: حجتی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: شریف نیا سیدحمید
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندزاده گلبهار
جناب آقای / سرکار خانم: نیکجو علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: میرابوالحسنی منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: همراه با پیر شدن ملت ها مشکلات سالمندان افزایش یافته و افسردگی، به عنوان شایع ترین اختلال روانی و مشکل عمومی زندگی بشر، به یک معضل عمده در امر سلامتی سالمندان تبدیل شده است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر ورزش بر میزان افسردگی سالمندان انجام شده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی ۴۸ نفر سالمند مراجعه کننده به مراکز روزانه سالمندان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمون تقسیم شدند. این پژوهش به صورت طرح سالومون اجرا شد. گروه آزمون به مدت ۴ هفته، طی ۱۶ جلسه ۱۵-۲۵ دقیقه ای به صورت منظم برنامه ورزشی و گروه کنترل فعالیت روزمره مرکز را انجام می دادند. سپس هر دو گروه پرسشنامه های مشخصات جمعیت شناختی و بک (Beck) را تکمیل نمودند. داده ها توسط آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تجزیه و تحلیل واریانس دوطرفه) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتیجه آزمون آنالیز واریانس دوطرفه با کنترل اثر پیش آزمون در گروه کنترل و مداخله نشان دهنده وجود اختلاف معناداری بین میانگین نمرات میزان افسردگی (p<0.001) سالمندان مورد بررسی با برنامه ورزشی بود.
تیجه گیری: با توجه به اثرگذار بودن ورزش بر افسردگی، انتظار می رود ورزش به عنوان شیوه ای موثر و مکمل در کنار دیگر درمان های رایج به عنوان یک درمان غیردارویی و کم عارضه در کاهش افسردگی به کار گرفته شود.