مقاله تاثیر ورزش مقاومتی منظم روی عملکرد عروقی پپتید – C در موش های صحرایی دیابتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۳۴ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر ورزش مقاومتی منظم روی عملکرد عروقی پپتید – C در موش های صحرایی دیابتی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پپتید – C
مقاله جریان خون پوست
مقاله دیابت
مقاله ورزش
مقاله مسیر نیتریک اکساید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرین کلام ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: حیدریان پور علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: شواهد زیادی مبنی بر مفید بودن ورزش در حالت عادی و دیابتی روی جریان خون ریز پوست وجود دارد. از طرفی یافته های اخیر نشان از اثرات محافظتی و درمانی پپتید – C در بیماری دیابت و بهبود اختلالات عروقی دارد. بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات ورزش منظم مقاومتی بر روی عملکرد عروقی پپتید – C می باشد.
مواد و روش ها: در این تحقیق تجربی، ۳۰ سر موش از نژاد ویستار در محدوده وزنی ۲۲۰±۱۰ گرم در دو گروه دیابتی (کنترل، ورزیده) و یک گروه کنترل سالم هم سن استفاده شد. گروه دیابتی ورزیده یک هفته بعد از ایجاد دیابت، به مدت ۹ هفته تحت تمرینات منظم ورزشی مقاومتی به وسیله نردبان قرار گرفتند. برای تعیین پاسخ عروق خونی پوست با استفاده از تکنیک لیزر داپلر، حیوانات با تزریق داخل صفاقی سدیم پنتوباربیتال (۵۰ mg/kg) بیهوش شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری آنوای یک طرفه برای مقایسه گروه ها استفاده شد. حداقل سطح تفاوت معنادار از لحاظ آماری، P£۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
یافته ها: تزریق موضعی پپتید – C باعث افزایش معنادار جریان خون در گروه های دیابتی ورزیده و غیرورزیده در مقایسه با گروه کنترل شد. این اثر در دیابتی ورزیده به طور معناداری بیشتر از دیابتی غیرورزیده می باشد. تزریق Nw-nitro-L-arginine: L-NNA (مهارکنندهeNOS ) پیش از پپتید – C باعث کاهش معنادار اتساع عروقی حاصل از این پپتید در گروه های دیابتی ورزیده و غیرورزیده شد.
نتیجه گیری: تمرینات ورزشی منظم مقاومتی اثرات عروقی پپتید –
C را احتمالا از طریق مسیر نیتریک اکساید تقویت می کند.