مقاله تاثیر ورزش بر خستگی بعد از زایمان: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول آبان ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۷ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر ورزش بر خستگی بعد از زایمان: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خستگی
مقاله کارآزمایی بالینی
مقاله ورزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ملکوتی جمیله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعلی زاده سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: باباپور جلیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هر چند خستگی بعد از زایمان نسبت به افسردگی، شیوع بیشتری دارد، ولی اکثر مطالعات، در زمینه تاثیر ورزش بر تسکین افسردگی بعد از زایمان متمرکز شده و مطالعات اندکی در زمینه تسکین خستگی بعد از زایمان انجام شده است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر ورزش بر خستگی بعد از زایمان انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده در سال ۱۳۸۹، بر روی ۱۲۷ زن باردار در هفته های ۳۲-۲۸ بارداری انجام شد. وضعیت افسردگی و خستگی با استفاده از پرسشنامه ادینبرگ و فرم تعیین خستگی ارزیابی شد. افرادی که نمره ادینبرگ کمتر از ۱۵ داشتند، وارد مطالعه شدند و به صورت تصادفی در یکی از سه گروه کنترل، دریافت کننده آموزش «جهت انجام ورزش های دوران بارداری» و دریافت کننده آموزش «جهت انجام ورزش های دوران بارداری و بعد از زایمان» قرار گرفتند. وضعیت خستگی یک و دو ماه بعد از زایمان بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۳) و آزمون های کای دو، دقیق فیشر و کروسکال والیس انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: بین گروه های کنترل، مداخله ۱ و مداخله ۲، از نظر «تغییر در نمرات خستگی یک و دو ماه بعد از زایمان نسبت به قبل از مداخله» تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت (به ترتیب
p=0.76 و p=0.87).
نتیجه گیری: هر چند نتایج مطالعه حاضر نشان داد که انجام ورزش، منجر به کاهش نمرات خستگی نمی شود، ولی با توجه به محدود بودن مطالعات در این زمینه، نیاز به انجام مطالعات بیشتر جهت قضاوت نهایی وجود دارد.