مقاله تاثیر هیدرو و اسموپرایمینگ بر مولفه های جوانه زنی علف گندمی بلند (Agropyron elongatum) در دما و مدت زمان های متفاوت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۴۴ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر هیدرو و اسموپرایمینگ بر مولفه های جوانه زنی علف گندمی بلند (Agropyron elongatum) در دما و مدت زمان های متفاوت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسموپرایمینگ
مقاله جوانه زنی
مقاله علف گندمی بلند
مقاله مدت زمان
مقاله هیدروپرایمینگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرپوربهره ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: شریف زاده فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: باقری زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پرایمینگ به عنوان یک راهکار جهت تسهیل جوانه زنی و افزایش مقاومت بذر به شرایط نامطلوب محیطی است. به منظور بررسی اثر هیدرو و اسموپرایمینگ اوره بر مولفه های جوانه زنی علف گندمی بلند (Agropyron elongatum) دو آزمایش جداگانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۰ انجام شد. بذور به مدت ۱۲ و ۲۴ ساعت در دماهای ۱۰ و ۱۵ درجه سانتیگراد با آب مقطر (هیدروپرایم) و اوره ۴- و ۶- بار تیمار شدند و در شرایط بهینه و تنش رطوبتی (پتانسیل ۱۰- بار) مورد آزمون جوانه زنی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که پرایمینگ به ویژه در شرایط تنش رطوبتی اکثر مولفه های جوانه زنی را بهبود داد. در شرایط بهینه رطوبتی بیشترین شاخص جوانه زنی به تیمار هیدروپرایم ۱۵ درجه مدت ۲۴ ساعت و کمترین به شاهد اختصاص داشت. مدت ۲۴ ساعت و دمای ۱۵ درجه در هر سه تیمار هیدرو و اسموپرایم اوره ۶- و ۴- بار از بیشترین شاخص جوانه زنی برخوردار بودند. بیشترین شاخص بینه به هیدروپرایم ۱۵ درجه ۲۴ ساعت و کمترین به اسموپرایم اوره ۴- بار ۱۰ درجه ۱۲ ساعت تعلق داشت. در تنش رطوبتی بیشترین درصد جوانه زنی به اسموپرایمینگ اوره ۴- بار در دمای ۱۵ درجه ۲۴ ساعت و کمترین به شاهد اختصاص یافت. شاخص و درصد جوانه زنی مدت ۲۴ ساعت پرایمینگ در هر دو دمای ۱۰ و ۱۵ درجه سانتیگراد در هر سه تیمار پرایمینگ بهترین بود. بیشترین مقدار شاخص بنیه به اسموپرایم اوره ۶- بار دمای ۱۵ درجه مدت ۲۴ ساعت تعلق داشت.