مقاله تاثیر هنجارهای فرهنگی-اجتماعی بر ادعای حق الارث زنان (مطالعه موردی استان آذربایجان غربی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر هنجارهای فرهنگی-اجتماعی بر ادعای حق الارث زنان (مطالعه موردی استان آذربایجان غربی)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هنجارهای اجتماعی
مقاله نابرابری جنسیتی
مقاله جامعه پذیری جنسیتی
مقاله خودپنداره
مقاله پدرسالاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلپسند کامل
جناب آقای / سرکار خانم: احمدرش رشید
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی پریخان
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی سینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله برگرفته از پژوهشی گسترده است که در استان آذربایجان غربی پیرامون مسائل فرهنگی-اجتماعی موثر بر سهم بری زنان از ارث در سال ۱۳۸۸ اجرا شده است. در این پژوهش مجموعه متغیرهایی نظیر جامعه پذیری جنسیتی، میزان خودپنداره زنان، بافت فرهنگی حاکم بر خانواده، محل سکونت، میزان آگاهی از قوانین و… موردبررسی قرار گرفته است. روش مورد مطالعه در این پژوهش کمی است که به صورت پیمایشی اجرا و از ابزار پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. با توجه به گستردگی منطقه از شیوه نمونه گیری خوشه ای و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که در نهایت حجم نمونه ۳۷۷ نفر تعیین شدند.
نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که درصد بالایی از زنان مورد مطالعه معتقدند فرهنگ مردسالارانه حاکم بر جامعه و جامعه پذیری جنسیتی عامل عمدهای در عدم دستیابی زنان به حق و حقوق خود در زمینه ارث است. از اینرو زنان مورد مطالعه فرهنگ سازی را به عنوان راهکار مقابله با این موضوع پبشنهاد داده اند. نتایج بعدی حاکی از آن است که علاوه بر فرهنگ مردسالارانه حاکم، به ترتیب طمع مردان و قوانینی که بیشتر از مردان حمایت میکند تا زنان، دلایل عمده طفره رفتن مردان از دادن حق الارث پذیرفته شده در جامعه به زنان است.