مقاله تاثیر همزمان تمرین استقامتی و مصرف سیر بر ترکیب بدن و نیمرخ چربی مردان جوان غیرفعال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از صفحه ۵۳ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر همزمان تمرین استقامتی و مصرف سیر بر ترکیب بدن و نیمرخ چربی مردان جوان غیرفعال
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیر
مقاله تمرین استقامتی
مقاله نیمرخ لیپیدی
مقاله ترکیب بدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی زاد سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ نیکوخصلت سعید
جناب آقای / سرکار خانم: رهبران عادل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و اهداف: بی تحرکی باعث تغییرات نامطلوب متابولیکی مانند اختلال در نیمرخ چربی می شود. با توجه به نتایج جداگانه و در بعضی موارد متناقض تمرینات استقامتی و مصرف سیر، تحقیق حاضر جهت بررسی تاثیر همزمان تمرین استقامتی و مصرف سیر بر ترکیب بدن و نیمرخ چربی در مردان جوان غیرفعال طراحی و اجرا شد.
مواد و روش ها: سیوشش مرد جوان سالم و غیرفعال (۳۰-۲۰ سال) به صورت تصادفی به چهار گروه همگن شامل: ۱) تمرین+ سیر، ۲) سیر، ۳) تمرین+ دارونما و ۴) دارونما تقسیم شدند. تمامی آزمودنی ها به مدت چهار هفته روزانه دو عدد کپسول حاوی ۵۰۰ میلی گرم پودر سیر (۵۰۰ میلی گرم آلیسین) یا نشاسته (دارونما) مصرف کردند. آزمودنی های گروه های تمرین علاوه بر مصرف سیر یا دارونما، چهار جلسه در هفته با شدت ۷۵ – ۶۰% ضربان قلب بیشینه و به مدت ۴۵ – ۳۰ دقیقه به اجرای فعالیت استقامتی پرداختند. قبل و بعد از چهار هفته، اندازه گیری های ترکیب بدن و نمونه خون جهت اندازه گیری سطوح HDL-C، TG، TC، LDL-C از آزمودنی ها گرفته شد. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنی داری (P£۰٫۰۵) استفاده شد.
یافته ها: تفاوت معنی داری در شاخص های ترکیب بدن و نیمرخ چربی پس از چهار هفته بین هیچ کدام از گروه ها مشاهده نشد
(P>0.05). بر اساس نتایج تحقیق سطوح HDL-C تنها در گروه تمرین+ سیر پس از چهار هفته مصرف سیر همزمان با انجام تمرین استقامتی کاهش یافت (P<0.05).
نتیجه گیری: در تحقیق حاضر مشاهده شد که مصرف سیر تاثیر معنی داری بر سطوح TG و LDL-C ندارد اما باعث بهبود سطوح HDL-C در گروه تمرین+ سیر شد. بنابراین، ممکن است مصرف سیر همزمان با فعالیت استقامتی منظم تاثیر مطلوبی بر نیمرخ چربی داشته باشد، اما برای اظهار نظر قطعی در این زمینه نیاز به تحقیقات بیشتری می باشد.