مقاله تاثیر هشت هفته مصرف نوشیدنی ورزشی طی مسابقه فوتبال بر برخی از عوامل فیزیولوژیکی و عملکردی منتخب بازیکنان زن فوتبالیست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر هشت هفته مصرف نوشیدنی ورزشی طی مسابقه فوتبال بر برخی از عوامل فیزیولوژیکی و عملکردی منتخب بازیکنان زن فوتبالیست
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فوتبال
مقاله کربوهیدرات الکترولیت
مقاله میزان درک فشار
مقاله سرعت
مقاله چابکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همت فر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحی آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی آزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر نوشیدنی الکترولیتی کربوهیدراتی هنگام مسابقه فوتبال بر برخی عوامل فیزیولوژیکی و عملکردی منتخب در زنان فوتبالیست می باشد. بدین منظور، ۲۰ نفر از اعضای تیم منتخب استان کرمانشاه انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. پس از تکمیل فرم رضایت نامه و پرسشنامه، نمونه گیریهای خونی ناشتا و آزمونهای اولیه بعمل آمده و مجددا بلافاصله پس از شرکت در مسابقه (دو نیمه ۴۵ دقیقه ای با ۱۵ دقیقه استراحت مابین) تکرار شدند. در طی مسابقه به روش دوسو کور، هر ۱۵ دقیقه یک بار، گروه تجربی ۲۰۰ میلی لیتر محلول کربوهیدرات الکترولیت (گلوکز ۷%، سدیم ۲۴ میلی مول، پتاسیم ۳ میلی مول، کلراید ۱۲ میلی مول در ۱۰۰ میلی لیتر محلول) و گروه کنترل همان میزان آب معمولی نوشیدند. توزیع طبیعی داده ها با آزمون کلموگروف اسمیرنوف و همگنی واریانسها با آزمون لوین بررسی شده و در نهایت برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون t مستقل و وابسته در سطح  a=%5استفاده شد. نتایج نشان داد که مصرف نوشیدنی الکترولیت کربوهیدرات هنگام یک مسابقه فوتبال تاثیر معنی داری بر عوامل فیزیولوژیکی و عملکردی داشته است.