مقاله تاثیر هشت هفته تمرین هوازی منتخب در آب بر سیستاتین C و برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی زنان یائسه: یک کارآزمایی بالینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر هشت هفته تمرین هوازی منتخب در آب بر سیستاتین C و برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی زنان یائسه: یک کارآزمایی بالینی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستاتین C
مقاله عوامل خطر زای قلبی عروقی
مقاله تمرین هوازی در آب
مقاله زنان یائسه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کتابی پور سیده مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: کوشکی جهرمی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: ثالثی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: صبوری علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیماری های قلبی عروقی عامل حدود ۵۰% مرگ و میر زنان بعد از یائسگی هستند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر ۸ هفته ورزش هوازی پیشرونده در آب بر سیستاتین C و برخی دیگر از عوامل خطرزای قلبی عروقی شامل تری گلیسیرید، کلسترول و لیپوپروتئین ها (LDL و HDL) در زنان یائسه طراحی و اجرا شده است.
روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، آزمودنی های تحقیق ۳۰ نفر زن یائسه بودند که به طور داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند و به شیوه تصادفی در دو گروه ۱۵ نفری شاهد و مورد تقسیم شدند. دو گروه از نظر سن و شاخص توده بدنی همسان بودند. متغیرهای مورد مطالعه قبل و بعد از جلسات تمرین ورزشی اندازه گیری شدند. برنامه تمرینی در گروه مورد شامل تمرین هوازی در آب به مدت ۸ هفته، هر هفته ۳ جلسه با شدت ۵۰ تا ۷۰% حداکثر ضربان قلب بود. گروه شاهد در مدت تحقیق در هیچ برنامه منظم ورزشی شرکت نکردند. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس در نرم افزار SPSS انجام شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که میزان سیستاتین C، کلسترول و LDL در پس آزمون نسبت به پیش آزمون در گروه مورد کاهش و HDL افزایش معنی داری یافته است (p<0.05)؛ اما این تغییرات در گروه مورد نسبت به گروه شاهد معنی دار نبوده است (p>0.05). تنها تری گلیسیرید در گروه مورد و در مقایسه با گروه شاهد کاهش معنی داری نشان داده است (p<0.05).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه تمرین هوازی در آب می تواند تاثیرات مثبتی بر کاهش برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی در زنان یائسه داشته است و می تواند جهت توصیه تمرینی توسط متخصصین ورزش و سلامت در زنان یائسه استفاده گردد.