مقاله تاثیر هشت هفته تمرین در شرایط هایپوکسی – نورموباریک و شرایط طبیعی بر غلظت VEGF، سرم اریتروپویتین، VO2max و شاخص خستگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۱۹ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر هشت هفته تمرین در شرایط هایپوکسی – نورموباریک و شرایط طبیعی بر غلظت VEGF، سرم اریتروپویتین، VO2max و شاخص خستگی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین هوازی
مقاله هایپوکسی نورموباریک
مقاله VEGF ،VO2max
مقاله اریتروپویتین
مقاله شاخص خستگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیروز مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نورشاهی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین در شرایط هایپوکسی نورموباریک بر غلظت VEGF، اریتروپویتین، VO2max و شاخص خستگی بود. بدین منظور ۲۴ دانشجوی مرد غیرورزشکار داوطلب شرکت در پژوهش شدند. آزمودنی ها بر اساس حداکثر اکسیژن مصرفی در سه گروه هشت نفره، تمرین در شرایط هایپوکسی مطابق با ارتفاع ۴۲۰۰ متر، تمرین در شرایط نورموباریک و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی ها پرسشنامه مشخصات عمومی و پزشکی را تکمیل نمودند، و برخی از شاخص های ترکیب بدن آنها نیز اندازه گیری شد. روز قبل از شروع دوره تمرینی در حالت ناشتا از آزمودنی ها خونگیری بعمل آمد. شاخص خستگی با تست وینگیت وVO2max  آنها بوسیله دستگاه گاز آنالیزور اندازه گیری شد. هر دو گروه تجربی پروتوکل تمرینی مشابه را داشتند. (۵۵% تا ۷۵% اکسیژن مصرفی بیشینه به صورت فزاینده به مدت ۴۵ دقیقه) بجز گروه هایپوکسی که با ۱۲% هایپوکسی تمرین کردند. پروتوکل تمرینی شامل سه جلسه در هفته به مدت هشت هفته بود. گروه کنترل هیچ گونه تمرینی انجام نداد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس دو طرفه (p£۰٫۰۵). استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که هشت هفته تمرین در شرایط هایپوکسی – نورموباریک باعث تغییر معناداری در غلظت VEGF سرم (افزایش ۴۴ درصد) و VO2max (افزایش ۱۴%) در گروه هایپوکسی نسبت به دو گروه دیگر شد. همچنین هشت هفته تمرین در شرایط هایپوکسی هیچگونه تغییری در شاخص خستگی گروه ها ایجاد نکرد.
نتیجه گیری: با وجودی که تمرینات استقامتی موجب بهبود vo2max و آنژیوژنز می شود، اما تمرین استقامتی در شرایط هایپوکسی می تواند این بهبود را تسریع کند.