مقاله تاثیر هشت هفته تمرین در آب بر سطح هورمون رشد پسران ۹ تا ۱۱ سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۲۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر هشت هفته تمرین در آب بر سطح هورمون رشد پسران ۹ تا ۱۱ سال
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هورمون رشد
مقاله تمرین در آب
مقاله پسران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسرور محمود
جناب آقای / سرکار خانم: پیری مقصود
جناب آقای / سرکار خانم: بنایی فر عبدالعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر هشت هفته تمرین منتخب در آب برسطح هورمون رشد پسران ۹ تا ۱۱ سال منطقه ۶ تهران بود. ۲۴ دانش آموز پسر غیرورزشکار بطور تصادفی انتخاب و در دو گروه تمرین (۱۲ نفر) و گواه (۱۲ نفر) قرار گرفتند. در گروه تمرین و گواه به ترتیب میانگین قد ۱۳۳٫۶۷±۶٫۴۷ و ۱۳۶٫۴۵±۵٫۵۸ سانتی متر، وزن ۲۸٫۵۴±۷٫۱۴ و ۲۹٫۷۵±۳٫۴۵ کیلوگرم، سن ۹٫۷۶۷±۰٫۲۹ و ۹٫۳۹±۰٫۳۵ سال، 15.46±۱٫۱۸ BMI و ۱۵٫۰۴±۱٫۱۲ کیلوگرم بر مترمربع بود. ابتدا از تمام آزمودنی ها نمونه های خونی ناشتا ۴۸ ساعت قبل از شروع تمرینات به منظور اندازه گیری سطوح هورمون رشد گرفته شد. سپس آزمودنی های گروه تمرین به مدت ۸ هفته و هفته ای ۳ جلسه و با شدت ۶۰ تا ۷۵ درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه به تمرینات منتخب در آب پرداختند. آزمودنی های گروه کنترل در این مدت هیچگونه فعالیت ورزشی نداشتند. پس از ۸ هفته از تمامی شرکت کننده ها نمونه خونی گرفته شد. برای بررسی دقیق آثار درون گروهی آزمون t همبسته نشان داد افزایش ۲۶ درصدی هورمون رشد در گروه آزمایش معنی دار بود (P=0.01؛ t= -24.3) اما در گروه گواه تغییرات معنی دار نبود (P=0.453؛ t= -0.9). همچنین یافته آزمون t مستقل بیانگر عدم اختلاف معنی دار مقادیر هورمون رشد بین گروه ها در پیش آزمون (P=0.487؛ t= -0.835) و اختلاف معنی دار آن در پس آزمون بود (P=0.027؛ t= 2.58). بطور کلی نتایج نشان داد انجام ۸ هفته تمرین منتخب در آب به طور معنی داری باعث افزایش هورمون رشد پسران ۹ تا ۱۱ سال شد.