مقاله تاثیر هشت هفته تمرین در آب بر تعادل ایستای مردان با قطع عضو یکطرفه اندام تحتانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۵۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر هشت هفته تمرین در آب بر تعادل ایستای مردان با قطع عضو یکطرفه اندام تحتانی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناتوانی حرکتی
مقاله فعالیت بدنی
مقاله قطع عضو
مقاله تعادل ایستا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی یعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: بهپور ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: قائینی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: قطع عضو یکی از شایع ترین ناتوانی های حرکتی است که باعث ناتوانی پایدار در افراد می شود. نقص در عملکرد تعادلی یکی از عوارض قطع عضو می باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر هشت تمرین در آب بر تعادل ایستای مردان با قطع یکطرفه اندام تحتانی می باشد.
مواد و روش ها: جهت انجام این تحقیق ۱۹ نفر جانباز قطع عضو یکطرفه اندام تحتانی شرکت داشتند که به طور تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. ابتدا تعادل ایستای هر دو گروه توسط دستگاهstability platform  سنجیده شد سپس گروه تجربی به مدت ۸ هفته تمرینات آبی را در استخر را اجرا کردند در حالیکه گروه کنترل فقط فعالیت های روزانه خود را انجام می داند. بعد از پایان هشت هفته تعادل ایستای هر دو گروه دوباره سنجیده شد. از آمار توصیفی برای محاسبه میانگین و انحراف استاندارد اطلاعات و برای تعیین اختلاف بین پیش و پس آزمون بین و درون گروهی از آزمون های t مستقل و همبسته در سطح معنی داری (p=0.05) استفاده شد.
یافته ها: یافته ها نشان دادند که بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه تجربی تفاوت معنی داری وجود داشت در حالیکه چنین تفاوتی در گروه کنترل مشاهده نشد. همچنین بین نمرات پس آزمون دو گروه کنترل و تجربی تفاوت معنی داری وجود دارد در حالیکه بین نمرات پیش آزمون این دو گروه تفاوت معنی داری و جود نداشت.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این تحقیق می توان نتیجه گرفت که تمرین در آب باعث بهبود تعادل ایستای افراد قطع عضو یک طرفه اندام تحتانی می باشد. بنابراین از این نوع تمرینات می توان در برنامه های تمرینی و توانبخشی این گروه از افراد استفاده کرد.