مقاله تاثیر هشت هفته تمرین حرکات موزون بر غلظت کورتیزول، تستوسترون بزاقی و خلق و خو در زنان غیر فعال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر هشت هفته تمرین حرکات موزون بر غلظت کورتیزول، تستوسترون بزاقی و خلق و خو در زنان غیر فعال
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حرکات موزون هوازی
مقاله تستوسترون
مقاله کورتیزول
مقاله خلق و خو
مقاله زنان غیر فعال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدرالاشرافی سارا
جناب آقای / سرکار خانم: آذربایجانی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: کیازاد یاسمین
جناب آقای / سرکار خانم: صدق روحی گلنوش
جناب آقای / سرکار خانم: صدرالاشرافی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی طول دوره حرکات موزون بر غلظت کورتیزول و تستوسترون بزاقی، خلق و خو در زنان غیر فعال انجام گرفت. به این منظور در یک کار آزمایشی نیمه تجربی ۱۹ زن متاهل غیرفعال با روش نمونه گیری هدفمند در دسترس به عنوان آزمودنی انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تمرین حرکات موزون (۱۲نفر) و کنترل (۷ نفر) تقسیم شدند. میانگین سنی آزمودنی ها ۳±۳۰ سال و قد ۵٫۱±۱۶۷ سانتی متر، وزن ۷٫۴±۶۵٫۵ کیلوگرم محاسبه شد. برنامه گروه حرکات موزون ۸ هفته تمرینات منظم ریتمیک هوازی با شدت ۱۲۰ ضربه مترونوم که در طول دوره ثابت بود. در جلسه اول ۲۰ دقیقه تمرین حرکات موزون انجام شد و هر چهار جلسه ۱۰ دقیقه به مدت آن افزوده شد. هر دو هفته یک بار ۶ میلی لیتر بزاق تحریک نشده قبل و پس از تمرین (هر چهار جلسه یک بار) از آزمودنی ها گرفته شد. غلظت کورتیزول و تستوسترون بزاقی به روش الایزا، خلق و خو با پرسشنامه برمزدرآغاز، میان و پایان دوره سنجیده شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ در تحلیل واریانس یکطرفه با اندازه گیری های مکرر و ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح معنی داری  P<0.05استفاده شد. نتایج نشان داد غلظت سطوح استراحتی و پس از فعالیت تستوسترون کاهش معنی دار یافت (P<0.05). درحالی که سطوح استراحتی و پس از فعالیت کورتیزول به صورت معنی داری افزایش یافت (P<0.05). بین تستوسترون با خلق و خو در جلسه اول و همچنین بین سطوح پس از فعالیت کورتیزول و خلق و خو در جلسه شانزدهم همبستگی مشاهده شد (P<0.05). به علاوه از بین اجزای شش گانه خلقی، تنها در اغتشاش فکری و تنش کاهش معنی داری مشاهده شد (P<0.05). در نتیجه می توان گفت پاسخ هورمونی تابعی از طول دوره تمرین حرکات موزون است. با در نظر گرفتن تغییرات هورمونی و همچنین کاهش تنش و اغتشاش فکری متعاقب تمرین حرکات موزون، بر مبنای همین مساله به زنان غیرفعال توصیه می شود تا از محاسن فیزیولوژیکی و رفتاری آن بهره ببرند.