مقاله تاثیر هشت هفته تمرینات یوگا بر آگاهی بدنی دانشجویان دختر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۵ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر هشت هفته تمرینات یوگا بر آگاهی بدنی دانشجویان دختر
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یوگا
مقاله آگاهی بدنی
مقاله دانشجویان دختر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم امیر
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: پسند فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر ۸ هفته تمرینات یوگا بر آگاهی بدنی دانشجویان دختر بود.
روش کار: این تحقیق از نوع نیمه تجربی است. نمونه آماری ۴۰ دانشجوی دختر ۱۸ تا ۲۶ ساله دانشگاه پیام نور شیراز بودند که به صورت تصادفی در دو گروه تمرینات یوگا و کنترل قرار گرفتند. آگاهی بدنی دانشجویان توسط پرسشنامه آگاهی بدنی شیلدز (۱۹۸۹) اندازه گیری شد. تمرینات یوگا شامل ۸ هفته تمرین به صورت ۳ جلسه در هفته و هر جلسه ۶۰ دقیقه اجرا گردید. داده ها با استفاده از آزمون t مستقل مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد بهبود معنی داری در آگاهی بدنی و زیر مقیاس های آن (به جز چرخه خواب و بیداری) در گروه تجربی در مقایسه با سطح پایه و گروه کنترل پس از ۸ هفته تمرینات یوگا دیده شد (p=0.001).
نتیجه گیری: اثر تمرینات یوگا بر آگاهی بدنی دانشجویان را می توان به اثرات مثبت یوگا بر جسم و روان نسبت داد و این نتیجه حاکی از بهبود ارتباط ذهن و بدن و توجه بیشتر دانشجویان به خود در اثر تمرینات یوگا می باشد.