مقاله تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی منتخب بر میزان افسردگی و غلظت سروتونین پلاسمای دانشجویان زن افسرده ۱۸ تا ۲۵ سال شهرستان الیگودرز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۵۱ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی منتخب بر میزان افسردگی و غلظت سروتونین پلاسمای دانشجویان زن افسرده ۱۸ تا ۲۵ سال شهرستان الیگودرز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگی
مقاله سروتونین
مقاله تمرینات هوازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همت فر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شاهسواری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: تیپ هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی منتخب بر میزان افسردگی و غلظت سروتونین پلاسمای دانشجویان زن افسرده شهرستان الیگودرز با دامنه سنی ۲۵-۱۸ سال بود. با استفاده از پرسشنامه افسردگی بِک، ۲۰ دانشجوی دختر با سطح افسردگی متوسط در دو گروه (آزمایش  n=10و کنترل n=10) انتخاب شدند. به منظور بررسی تاثیر تمرینات هوازی منتخب بر غلظت سروتونین پلاسما، گروه آزمایش به مدت هشت هفته (هر هفته سه جلسه) به تمرین دویدن هوازی با شدت ۶۵-۶۰ درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه پرداختند. ۲۴ ساعت قبل از اولین و ۹۶ ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، متغیرهای تحقیق مورد سنجش قرار گرفتند. از آزمون t استیودنت برای تحلیل داده ها در سطح p<0.05 استفاده شد. نتایج نشان داد که سطح سرتونین پلاسما در گروه آزمایش به مقدار ۵۰ درصد افزایش داشت که البته از نظر آماری معنی دار نبود، در حالی که میزان افسردگی گروه آزمایش به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش یافت. همچنین رابطه افزایش غلظت سروتونین با کاهش افسردگی معنی دار بود. از نتایج این تحقیق می توان نتیجه گرفت که تمرینات هوازی منتخب، موجب کاهش معنی دار افسردگی و افزایش غلظت سروتونین پلاسما می شود و انجام فعالیت بدنی مناسب نقش موثری در درمان افسردگی دارد.