مقاله تاثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر سطوح سرمی ادیپونکتین و کلسترول تام پسران ۱۸-۱۶ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۳۷ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر سطوح سرمی ادیپونکتین و کلسترول تام پسران ۱۸-۱۶ ساله
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرینات مقاومتی
مقاله ادیپونکتین
مقاله کلسترول تام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی اسکندر
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: طباییان سیداحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی ادیپونکتین و کلسترول تام پسران ۱۶-۱۸ ساله است.
روش شناسی: بدین منظور تعداد ۲۴ دانش آموز ۱۸-۱۶ ساله سالم و غیر فعال دبیرستان شبانه روزی حاج جلیل فلاحی شهرستان مرودشت با میانگین سن ۱۶٫۹۱±۰٫۹۲ سال، میانگین وزن ۷۴٫۱۹±۵٫۰۵ کیلوگرم و میانگین قد ۱۷۰٫۴۰±۵٫۰۴ سانتی متر به صورت داوطلبانه و بر حسب شرایط مورد نیاز تحقیق از طریق فراخوان و اطلاع از شرایط پژوهش انتخاب شدند. سپس به طور تصادفی به دو گروه تمرین مقاومتی و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرین مقاومتی به مدت هشت هفته (سه روز در هفته) با شدت ۷۵-۶۰ درصد یک تکرار بیشینه به اجرای تمرین قدرتی پرداختند. در هر جلسه هشت ایستگاه تمرینی به کار رفت و حرکات هر ایستگاه در سه نوبت اجرا شد. قبل و بعد از هشت هفته تمرین از همه آزمودنی ها در حالت ناشتا از ورید بازویی دست راست خون گیری (پنج میلی لیتر) به عمل آمد. جهت تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از آزمون های آماری t مستقل و وابسته استفاده شد (P£۰٫۰۵).
یافته ها: نتایج نشان داد که هشت هفته تمرین مقاومتی اثر معنی داری بر آدیپونکتین ندارد (P=0.13) با این وجود منجر به کاهش معنی دار کلسترول تام (P=0.01) می گردد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق نتیجه گیری می شود این پروتکل تمرینی بر بهبود ادیپونکتین اثرگذار نبوده با این وجود منجر به بهبود کلسترول تام گردیده است.