مقاله تاثیر هشت هفته تمرینات تناوبی خیلی شدید بر بیان ژن های M ir-210 و گیرنده EphrinA3 در عضله نعلی رت های نر سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۲۶ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر هشت هفته تمرینات تناوبی خیلی شدید بر بیان ژن های M ir-210 و گیرنده EphrinA3 در عضله نعلی رت های نر سالم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رگ زایی
مقاله گیرنده اندوتلیالی EphrinA3
مقاله تمرینات تناوبی خیلی شدید
مقاله میکرو RNA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی احد
جناب آقای / سرکار خانم: کردی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گائینی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نکویی امین
جناب آقای / سرکار خانم: حدیدی وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: Mir-210، میکرو RNA پروآنژیوژنزی سلول های اندوتلیال می باشد. این میکرو RNA، از طریق سرکوب برخی هدف های ژنی و پروتئینی باعث فرآیند آنژیوژنز می شود. هدف از این مطالعه، تعیین چگونگی اثرگذاری تمرین تناوبی خیلی شدید بربیان ژن های Mir-210 و گیرنده EphrinA3 عضله نعلی رت های نر سالم بود.
مواد و روش ها: در این پژوهش تجربی- آزمایشگاهی ۱۲ سر رت نر نژاد ویستار در سن هشت هفتگی با میانگین وزن ۹٫۷۷±۲۱۰٫۵ گرم انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تمرین تقسیم شدند. تمرین تناوبی خیلی شدید در پنج روز در هفته و در مجموع به مدت هشت هفته شامل سه تناوب (چهار دقیقه با شدت ۹۰ تا ۱۰۰ درصد VO2max و دو دقیقه با شدت ۵۰ تا ۶۰ درصد VO2max) بود. ۲۴ ساعت پس از اتمام پروتکل تمرینی، رت ها تشریح و عضله نعلی آنها جدا شد. میزان بیان ژن های Mir-210 و گیرنده EphrinA3 با تکنیک Real time-PCR انجام گرفت. میزان بیان ژن های Mir-210 و گیرنده EphrinA3 با استفاده از روش CT∆∆- ۲ محاسبه شد. برای تعیین معنی دار بودن متغییرها بین گروه های تحقیق از آزمون آماری تی مستقل استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد، اجرای تمرینات تناوبی خیلی شدید موجب تغییر معنی داری بر بیان ژن Mir-210 نشد (p=0.16) ولی بیان ژن EphrinA3 در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل معنی دار شد (p=0.000).
نتیجه گیری: به نظر می رسد افزایش هرچند غیر معنی دار Mir-210 و کاهش بیان ژن EphrinA3 باعث عملکرد پروآنژیوژنزی سلول های اندوتلیالی می شود و افزایش VO2max رت ها در پی هشت هفته اجرای تمرینات تناوبی خیلی شدید می تواند ناشی از افزایش فرآیند آنژیوژنز باشد.