مقاله تاثیر هدفمندی یارانه بر میزان تقاضای آب مصرفی شهری در قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مدلسازی اقتصادی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر هدفمندی یارانه بر میزان تقاضای آب مصرفی شهری در قم
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تابع تقاضا
مقاله تابع مطلوبیت استون – گری
مقاله الگوی خودرگرسیون برداری (VAR)
مقاله یارانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جبل عاملی فرخنده
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی فراهانی یزدان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله تابع تقاضای بلندمدت آب شهری قم با توجه به تاثیر متغیر یارانه بر آن مورد بررسی قرار گرفت. برای برآورد این تابع از داده های سری زمانی ماهیانه دوره زمانی (۱۳۹۰:۰۶–۱۳۸۷:۰۱) استفاده شده است و مدل برازش شده مبتنی بر حداکثرسازی تابع مطلوبیت استون – گری و رویکرد مدل های خودرگرسیونی و مدل های هم انباشته می باشد. نتایج مطالعه نشان داد کاهش و یا حذف یارانه آب، تقاضای آب شهری را کاهش می دهد همچنین تقاضای آب شهری قم با قیمت آب و قیمت سایر کالاها مطابق با نظریات اقتصادی رابطه عکس و با درآمد رابطه مستقیم دارد، تقاضای آب شهری این استان نسبت به قیمت آب و قیمت کالاهای دیگر بی کشش و نسبت به درآمد یک کالای ضروری است همچنین حداقل میزان آب مصرفی شهروندان قمی با در نظر گرفتن حذف یارانه قیمتی ۳۸ لیتر در روز می باشد.