مقاله تاثیر هایپرپرونیشن پا بر راستای ستون فقرات در وضعیت ایستاده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در توانبخشی نوین از صفحه ۶۵ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر هایپرپرونیشن پا بر راستای ستون فقرات در وضعیت ایستاده
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاسچر
مقاله هایپرپرونیشن
مقاله راستای ستون فقرات
مقاله گوه ها
مقاله دستگاه آنالیز حرکتی زبریس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرخ منش خاطره
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رودباری مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: عمادی فرد رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: طبق مشاهدات کلینیکی، هایپرپرونیشن پا بسیار شایع است و می تواند سبب راستای نامناسب اندام تحتانی شود. این امر در ایستادن و راه رفتن، نقص های عملکردی و ساختاری بدن ایجاد می کند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر هایپرپرونیشن پا بر راستای ستون فقرات، در وضعیت ایستاده بود.
روش بررسی: ۳۵ مرد سالم ۱۸ تا ۳۰ سال در این مطالعه شرکت نمودند. ارزیابی توسط دو آزمون گر در ۴ وضعیت ایستایی (سطح صاف و گوه های ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درجه) با دستگاه آنالیز حرکتی زبریس انجام گرفت. هر یک از روش های اندازه گیری فوق ۳ مرتبه تکرار شد. برای تجزیه و تحلیل آماری SPSS نسخه ۱۷ و آزمون های تی زوجی، آنالیز واریانس با داده های تکراری استفاده گردید.
یافته ها: میان همه مدها در متغیرهای زاویه ساکرال، شیب لگنی، لوردوز کمری و کایفوز پشتی (به جز در میان مد اول و دوم) اختلاف معنی دار آماری دیده شد (P<0.0083). در نهایت یک گرایش مثبت برای آزمون گرها و همه متغیرها، با افزایش مقدار زاویه گوه به دست آمد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد با افزایش دو طرفه پرونیشن پا، زاویه ساکرال، شیب لگنی، لوردوز کمری و کایفوز پشتی افزایش یافتند که در حقیقت هر کدام، یک پدیده جبرانی محسوب می شد.