مقاله تاثیر نگرش مذهبی و معنویت گرایی بر مکانیسم های دفاعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه ۵۴ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر نگرش مذهبی و معنویت گرایی بر مکانیسم های دفاعی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکانیسم های دفاعی
مقاله معنویت گرائی
مقاله نگرش مذهبی
مقاله جهت گیری دینی
مقاله مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانزاد معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: عطابیگی ممتاز گل اندام
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی مقدم سیدرحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادی زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تاثیر دین را به هیچ عنوان نمی توان بر عملکرد و رفتار و واکنش های افراد در شرایط مختلف بی تاثیر دانست. هر فردی دارای مکانیسم های دفاعی است و این گونه رفتارها به عنوان محافظی در مقابل اضطراب های شدید به کار برده می شوند. این تحقیق با هدف بررسی ارتباط معنویت گرایی و نگرش مذهبی با مکانیسم های دفاعی انجام گردید.
روش بررسی: در این تحقیق توصیفی- تحلیلی، ۱۴۰ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ایلام به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق، مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت و پرسشنامه سبک های دفاعی (اندروز، ۱۹۹۳) بود. تحلیل داده ها نیز با نرم افزار SPSS18 و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و محاسبه میانگین و انحراف معیار انجام گرفت.
یافته ها: در میان مکانیسم های دفاعی، مقیاس واپس رانی با نمره ۲۲٫۴۵ دارای بالاترین میانگین و خیال بافی با ۱۲٫۳۷ دارای پایین ترین میانگین بود. نگرش مذهبی درونی (m=20.32) بالاتر از نگرش مذهبی بیرونی (m=17.77) قرار داشت. همچنین میان برخی مکانیسم های دفاعی و نگرش مذهبی ارتباط معکوس معنی داری وجود داشت.
نتیجه گیری: مکانیسم های دفاعی، فرایندهای ناهشیار درون روانی هستند که وظیفه محافظت از خود را در مقابل موقعیت های تهدیدآمیز یا استرس زا بر عهده دارند. نتایج، بیانگر رابطه معکوس بین نگرش مذهبی و برخی مکانیسم های دفاعی بوده است.