مقاله تاثیر نیکل و اسیدیته بر فعالیت آنتی اکسیدانی، محتوای تام فنولی و فلاونوئیدی جلبک کلادوفورا گلومراتا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۱۲۹ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر نیکل و اسیدیته بر فعالیت آنتی اکسیدانی، محتوای تام فنولی و فلاونوئیدی جلبک کلادوفورا گلومراتا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلادوفورا گلومراتا
مقاله تام فنولی
مقاله فلاونوئید
مقاله فعالیت آنتی اکسیدانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صنوبری زهره
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم زاده محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
غلظت های بالای نیکل به عنوان عاملی تنش زا برای جلبک ها محسوب می شود که می تواند به عنوان یک عامل محدود کننده رشد جلبک ها را تحت تآثیر قرار دهد. سمیت در اثر این فلز همچنین می تواند از طریق تولید رادیکال های آزاد، سبب القا تنش اکسیداتیو در جلبک ها و گیاهان شود. این تحقیق به منظور بررسی اثر غلظت های متفاوت نیکل و pH بر فعالیت آنتی اکسیدانی، محتوای تام فنولی و فلاونوئیدی انجام گرفته است. مقدار محتوای تام فنولی و فلاونوئید عصاره ها به روش فولین سیوکالتو سنجش و بر اساس میلی گرم گالبک اسید بر گرم عصاره بیان گردید. سپس فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره اتانولی با استفاده از تکنیک های ۲ و ۲ دی فنیل-۱-پیکریل هیدرازیل تعیین گردید. در این مطالعه بیشترین مقدار فنول (۱۸۷۳ میلی گرم گالیک اسید بر گرم عصاره) و بیشترین مقدار فلاونوئید (۱۱۰۶ میلی گرم کوئرستین بر گرم عصاره) در pH=5 به دست آمد. در آزمون فعالیت آنتی اکسیدانی نیز بیشترین درصد IC50 نیز مربوط به pH=9 گزارش گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره اتانولی کلادوفورا گلومراتا دارای قدرت آنتی اکسیدانی خوبی در مقابل انواع سیستم های اکسیداتیو بوده و به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی در دسترس می تواند در صنایع غذایی و دارویی مورد استفاده قرار گیرد.