مقاله تاثیر نیکوتین و نیتریک اکساید در هسته آکومبنس بر روی یادگیری وابسته به وضعیت اتانول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در کومش از صفحه ۲۴۲ تا ۲۴۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر نیکوتین و نیتریک اکساید در هسته آکومبنس بر روی یادگیری وابسته به وضعیت اتانول
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکسید نیتریک
مقاله نیکوتین
مقاله هسته اکومبنس
مقاله یادگیری
مقاله اثرات دارویی
مقاله حافظه
مقاله اثرات دارویی
مقاله اتانول
مقاله موش های صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشفق اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: رئوفی نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: شاهین مریم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: پیری مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آنزیم نیتریک اکساید سنتاز در هسته آکومبنس، که یکی از نواحی هدف مسیر دوپامینی مزولیمبیک است، یافت شده است. در این مطالعه اثر تزریق پیش ساز نیتریک اکساید به داخل هسته آکومبنس بر روی اثرات نیکوتین بر روی یادگیری وابسته به وضعیت اتانول مورد مطالعه قرار گرفته است.
مواد و روش ها: موش های صحرایی با تزریق درون صفاقی کتامین هیدروکلراید به علاوه زایلزین بی هوش شدند و دو کانول ۲ میلی متر بالاتر از هسته آکومبنس آن ها قرار داده شد. یک هفته بعد حیوانات در دستگاه یادگیری اجتنابی غیر فعال مدل step-through آموزش دیدند. در روز آزمون میزان تاخیر حیوان در ورود به خانه سیاه به عنوان معیار حافظه رت های نر نژاد ویستار اندازه گیری شد.
یافته ها: تزریق پیش از آموزش اتانول باعث القاء فراموشی شد (P<0.001). فراموشی القاء شده با اتانول پیش از آموزش با به کار بردن همان مقدار اتانول قبل از آزمون اصلاح گردید (P<0.001). این پدیده یادگیری وابسته به وضعیت اتانول نامیده می شود. تزریق قبل از آزمون نیکوتین خود اثری بر روی حافظه اجتنابی مهاری نداشت (P>0.05)، اما توانست فراموشی القاء شده با اتانول را برگرداند (P<0.001). در مقابل تزریق قبل از آزمون -L آرژنین که به تنهایی اثری بر روی حافظه نداشت (P>0.05). از بازگشت حافظه تخریب شده با اتانول توسط نیکوتین جلوگیری کرد (P<0.001).
نتیجه گیری: نتایج ما نشان داد که پیش ساز نیتریک اکساید در هسته آکومبنس می تواند اثرات بهبود بخش نیکوتین بر فراموشی القاء شده با اتانول را مهار نماید.