مقاله تاثیر نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد و خصوصیات رویشی توتون بارلی ۲۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۲۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد و خصوصیات رویشی توتون بارلی ۲۱
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوره
مقاله خزانه شناور
مقاله رزاسول
مقاله سولفات پتاسیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شایان مهر عزیز
جناب آقای / سرکار خانم: رشدی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رضادوست ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی محله جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر کودهای نیتروژن، پتاسیم و کود رزاسول بر عملکرد و خصوصیات رویشی توتون بارلی ۲۱، آزمایشی در سال ۱۳۹۰ به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۲ عامل کودی و ۳ تکرار در شهرستان چایپاره اجرا گردید. سطوح کودی مورد استفاده عبارت بودند از: فاکتور اول شامل ۳ سطح کودی ۷۵۰، ۹۵۰ و ۱۱۵۰ گرم کود کامل (رزاسول) در هر مترمکعب آب حوضچه خزانه شناور و فاکتور دوم شامل ۳ سطح کودی:۱-۳۰۰ کیلوگرم پتاسیم از منبع سولفات پتاسیم به همراه ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن از منبع نیترات آمونیوم در هکتار. ۲-۴۵۰ کیلوگرم سولفات پتاسیم به همراه ۱۰۰ کیلوگرم نیترات آمونیوم در هکتار. و ۳-۴۵۰ کیلوگرم سولفات پتاسیم به همراه ۲۰۰ کیلوگرم نیترات آمونیوم در هکتار. صفات عملکرد برگ خشک، قطر ساقه، ارتفاع ساقه، تعداد برگ در بوته، وزن تر ساقه و شاخص برداشت مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده تاثیر نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد برگ خشک، قطر ساقه، ارتفاع ساقه، وزن تر ساقه و شاخص برداشت در سطح احتمال ۱ درصد و تاثیر کود رزاسول بر وزن تر ساقه در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار گردید. تاثیر تیمارها بر تعداد برگ در بوته معنی دار نشد. مصرف ۴۵۰ کیلوگرم پتاسیم به همراه ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بالاترین میزان عملکرد برگ خشک، قطر ساقه، ارتفاع ساقه و وزن تر ساقه به ترتیب با میانگین ۶۴۷۱ کیلوگرم در هکتار، ۵۲٫۹۸ میلی متر، ۲۱۱٫۷ سانتی متر و ۴۳۰۴ گرم در مترمربع و مصرف ۴۵۰ کیلوگرم پتاسیم به همراه ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار، بیشترین شاخص برداشت به مقدار ۵۲٫۹۲ درصد را به خود اختصاص دادند. هم چنین مصرف ۹۵۰ گرم کود رزاسول در هر مترمکعب آب حوضچه خزانه شناور، بیشترین میزان وزن تر ساقه، به مقدار ۳۸۷۶ گرم بر مترمربع را نشان داد.