مقاله تاثیر نیتروژن و مس بر برخی خصوصیات کمی گیاه کلزا ارقام اکاپی و هیولا (Brasica napus cultivars Okapi and Hayola) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۴۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر نیتروژن و مس بر برخی خصوصیات کمی گیاه کلزا ارقام اکاپی و هیولا (Brasica napus cultivars Okapi and Hayola)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسیدهای چرب
مقاله اولئیک اسید
مقاله لینولنیک اسید
مقاله لینولئیک اسید
مقاله کلزا
مقاله مس
مقاله نیتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیوندی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: لطیف وجیهه
جناب آقای / سرکار خانم: صبورا عذرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، برهم کنش اوره و سولفات مس بر پارامترهای رشد، کمیت و کیفیت روغن در میوه های دو رقم گیاه کلزا (Hayola، Okapi) بررسی شد. بذر های دو رقم در کرت هایی که به صورت بلوک های کاملا تصادفی با سه تکرار برای هر تیمار طراحی شده بود در مزرعه ای واقع در شهرستان ساوه در اواخر پاییز کشت شدند. گیاهان با غلظت های مختلف اوره (۲۰۰، ۳۵۰، ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار) وسولفات مس آبدار (۰، ۵۰ و ۱۰۰ میکرو مولار) تیمار شدند. در هر دو رقم، کود اوره (۵۰۰ کیلوگرم در هکتار) موجب کاهش معنی دار ارتفاع گیاه و تعداد برگ ها شد و استفاده از مس با غلظت (۱۰۰ میکرو مولار) رشد طولی و تعداد برگ را به طور معنی داری کاهش داد. در رقم اکاپی، کاربرد مس در هر دو غلطت موجب کاهش تعداد شاخه و افزایش وزن دانه شد. در هر دو رقم، کاربردکود اوره (۵۰۰ کیلوگرم در هکتار) موجب کاهش درصد روغن شد. در هر دو رقم، بیشترین درصد روغن درتیمار کود اوره (۲۰۰ کیلوگرم در هکتار) همراه با سولفات مس (۵۰ میکرومولار) و کمترین درصد روغن در تیمار کود اوره (۵۰۰ کیلوگرم در هکتار) همراه با سولفات مس (۵۰ میکرومولار) مشاهده شد. میانگین درصد روغن در هر تیمار، در رقم هیولا بیش از رقم اکاپی بود. آنالیز کیفی اسیدهای چرب در دو رقم با GC-MS نشان داد در کلیه تیمارها، درصد اسیدهای چرب غیر اشباع به ترتیب اولئیک اسید، لینولئیک اسید و لینولئیک اسید بیشتر از سایر اسیدهای چرب است.