مقاله تاثیر نیتروژن و زمان برداشت برکارایی مصرف کود و عملکرد کمی وکیفی سورگوم علوفه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در به زراعی کشاورزی (مجله کشاورزی پردیس ابوریحان) از صفحه ۱۷ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر نیتروژن و زمان برداشت برکارایی مصرف کود و عملکرد کمی وکیفی سورگوم علوفه ای
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان برداشت
مقاله سورگوم
مقاله کارایی مصرف کود
مقاله عملکرد علوفه
مقاله کود نیتروژنه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری بیله سوار روشن
جناب آقای / سرکار خانم: سیدشریفی رئوف
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر نیتروژن و زمان های مختلف برداشت بر عملکرد سورگوم، آزمایشی در سال ۱۳۸۹ به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل انجام شد. فاکتورها شامل سطوح مختلف کود نیتروژن از منبع اوره در چهار سطح (صفر، ۶۰، ۱۲۰ و ۱۸۰ کیلوگرم در هکتار) و زمان های مختلف برداشت علوفه در سه سطح شروع گلدهی، دو و چهار هفته بعد از گلدهی بودند. نتایج نشان دادند که بیشترین عملکرد علوفه در کرت هایی براورد گردید که ۱۸۰ کیلوگرم کود نیتروژن در چهار هفته بعد از گلدهی استفاده شده بود و کمترین آن در حالت شروع گلدهی و بدون مصرف کود نیتروژن براورد گردید. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین میزان کارایی مصرف کود در به کارگیری ۶۰ کیلوگرم کود نیتروژن در چهار هفته بعد از گلدهی و کمترین مقدار آن در حالت شروع گلدهی با مصرف ۱۸۰ کیلوگرم کود نیتروژن براورد گردید. بیشترین مقدار پروتئین ساقه و برگ در بالاترین مقادیر از مصرف کود نیتروژنه براورد گردید. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، به منظور افزایش عملکرد علوفه سورگوم در شرایط اقلیمی منطقه مورد بررسی، توصیه می شود برداشت در مرحله چهار هفته بعد از شروع گلدهی با مصرف ۱۸۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار انجام شود، اما چنانکه بهبود کارایی مصرف کود مدنظر باشد، ۶۰ کیلوگرم نیتروژن در چهار هفته بعد از گلدهی پیشنهاد می گردد.