مقاله تاثیر نیتروژن و خشکی بر عملکرد دانه و انتقال مجدد ماده خشک در گندم و جو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر نیتروژن و خشکی بر عملکرد دانه و انتقال مجدد ماده خشک در گندم و جو
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پر شدن دانه
مقاله گرده افشانی
مقاله انتقال مجدد ماده خشک
مقاله کارایی انتقال مجدد ماده خشک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بحرانی عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: حامدی سوشیانس
جناب آقای / سرکار خانم: تدین محمدسعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پر شدن دانه در غلات در شرایط آب و هوایی مدیترانه ای به میزان زیادی به انتقال مجدد مواد ذخیره شده قبل از مرحله گرده افشانی وابسته است. به این منظور آزمایش مزرعه ای برای ارزیابی تاثیر تنش خشکی بعد از مرحله گرده افشانی و کاربرد کود نیتروژن (۵۰ و ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص) در دو رقم گندم و جو (دو رقم گندم شیراز و مرودشت و دو رقم جو نصرت و ریحانه) در سال زراعی ۱۳۸۹-۱۳۸۸ در منطقه مرودشت واقع در شمال استان فارس انجام شد. آزمایش بصورت کرت های دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا شد. نتایج آزمایش نشان داد که در بین ارقام گندم و جو مورد مطالعه رقم مرودشت بیشترین عملکرد دانه را تولید کرد. تنش خشکی در مرحله گرده افشانی باعث افزایش انتقال مجدد ماده خشک و کارایی آن گردید. همچنین مشخص شد که ساقه نسبت به دیگر اندام های رویشی سهم بیشتری در انتقال مجدد ماده خشک داشت. انتقال مجدد ماده خشک و کارایی آن در ارقام گندم بیشتر از ارقام جو بود. افزایش مصرف نیتروژن انتقال مجدد ماده خشک را افزایش و کارایی آن را کاهش داد. اثرات متقابل بین نیتروژن و آبیاری در اغلب صفات معنی دار بود، که حاکی از این مطلب است که مصرف زیاد نیتروژن همراه با تنش خشکی باعث کاهش کارایی لازم در کود نیتروژن می گردد. به طور کلی نتایج آزمایش نشان داد که در شرایط مطلوب آبیاری مصرف ۲۰۰ کیلو گرم کود نیتروژن با تاثیر مثبت بر کلیه اجزای عملکرد، باعث تولید عملکرد دانه بیشتر در هر دو گیاه گندم و جو گردید.