مقاله تاثیر نویز ممتد و منقطع بر عملکرد بازشناسی واژه در افراد دو زبانه و تک زبانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در توانبخشی نوین از صفحه ۵۱ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر نویز ممتد و منقطع بر عملکرد بازشناسی واژه در افراد دو زبانه و تک زبانه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دو زبانه
مقاله فارسی
مقاله ترکی
مقاله نویز زمینه
مقاله بازشناسی واژه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیدوار شقایق
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: طاهایی سیدعلی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مطالعات مختلف، تاثیرپذیری بیشتر توانایی بازشناسی گفتار از نویز زمینه را در شنونده های دو زبانه در قیاس تک زبانه نشان می دهند. این در حالی است که تاکنون تاثیر نویز بر عملکرد بازشناسی گفتار در جمعیت دو زبانه ترکی-فارسی مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه عملکرد بازشناسی واژه در حضور دو نویز ممتد و منقطع در بزرگسالان هنجار تک زبانه فارسی و دو زبانه زودهنگام ترکی- فارسی بود.
روش بررسی: مطالعه مقطعی مقایسه ای حاضر، با ارایه محرکات گفتاری نخست در سکوت و سپس توام با ارایه نویز ممتد و منقطع در چهار نسبت سیگنال به نویز ۱۰+، ۰، ۱۰- و ۲۰- دسی بل، بر روی دو گروه شامل ۳۳ فرد تک زبانه فارسی زبان و ۳۶ فرد دو زبانه ترکی-فارسی در محدوده سنی ۱۸ تا ۲۵ سال انجام شد.
یافته ها: در هر دو گروه، در هر یک از ۴ نسبت سیگنال به نویز مورد مطالعه، میزان کاهش امتیاز بازشناسی واژه در حضور نویز ممتد نسبت به نویز منقطع به طور معناداری، بالاتر بود (P<0.0001). همچنین، بین دو گروه فارسی زبان و دو زبانه ترکی- فارسی در امتیاز بازشناسی واژه در حضور هر دو نوع نویز ممتد (p£۰٫۰۰۱) و منقطع (p=0.002)، اختلاف معناداری وجود داشت.
نتیجه گیری: به نظر می رسد در حضور نویز زمینه، توانایی بازشناسی واژه های زبان فارسی در افراد دو زبانه ترکی- فارسی بیشتر از افراد فارسی زبان کاهش می یابد و نویز ممتد نسبت به نویز منقطع، توانایی درک گفتار را بیشتر متاثر می کند.