مقاله تاثیر نوع کفش بر متغیرهای مرتبط با آسیب شکستگی استرسی درشت نی حین دویدن در مردان جوان سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۰۲۹ تا ۱۰۳۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر نوع کفش بر متغیرهای مرتبط با آسیب شکستگی استرسی درشت نی حین دویدن در مردان جوان سالم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کفش ناپایدار
مقاله دویدن
مقاله شکستگی استرسی درشت نی دوندگان تفریحی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: گندمکار امین
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی نژاد سیداسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: جاهدی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: گندمکار الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعات نشان داده اند که شکستگی استرسی درشت نی یکی از شایع ترین آسیب ها در میان افرادی است که به طور تفریحی و منظم به ورزش دو مشغول می باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر دو نوع کفش مختلف بر متغیرهای مرتبط با شکستگی استرسی درشت نی حین دویدن بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، ۲۵ مرد جوان سالم (با میانگین سنی ۲۱±۲٫۲۷ سال، قد ۱۷۶٫۹۳±۵٫۳۹ سانتی متر و جرم ۷۲٫۳۰±۸٫۸۴ کیلوگرم)، در شرایط کفش ناپایدار، کفش کنترل و پابرهنه دویدند و متغیرهای وابسته به آسیب شکستگی استرسی درشت نی شامل حداکثر نیروهای عمودی فعال و غیرفعال و همچنین سرعت بارگذاری نیروی عمودی با استفاده از صفحه نیروسنج اندازه گیری و مقایسه شد.
یافته ها: سرعت بارگذاری نیروی عمودی ۸۰% در کفش ناپایدار به طور معنی داری بیشتر از کفش کنترل بود (P=0.001). حداکثر نیروی عمودی غیرفعال در کفش ناپایدار در مقایسه با کفش کنترل (P=0.000) و وضعیت پابرهنه به طور معناداری افزایش یافت (P=0.039). با وجود این، سرعت بارگذاری نیروی عمودی و حداکثر نیروی عمودی غیرفعال در کفش کنترل به طور معنی داری کمتر از پای برهنه بود (به ترتیب P=0.001 و P=0.002).
نتیجه گیری: استفاده از کفش ناپایدار ممکن است دوندگان تفریحی را در معرض خطرات آسیب شکستگی استرسی درشت نی قرار دهد.