مقاله تاثیر نوع و غلظت تنظیم کننده های رشد و نوع ریزنمونه بر کالوسزائی ارقام مختلف توت فرنگی (.Fragaria ananassa Duch) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۸۷ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر نوع و غلظت تنظیم کننده های رشد و نوع ریزنمونه بر کالوسزائی ارقام مختلف توت فرنگی (.Fragaria ananassa Duch)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توت فرنگی
مقاله القا کالوس
مقاله ریزنمونه
مقاله تنظیم کننده های رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گردکانه محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور مطالعه اثرات اکسین و سیتوکنین بر القا کالوس انجام شد. برای این منظور ریزنمونه اندام های رویشی پهنک برگ، دمبرگ و گره و اندام های زایشی جوانه گل، پرچم و نهنج ارقام توتفرنگی کردستان، پاروس و کامارسا در سه آزمایش جداگانه بر روی محیط کشت MS حاوی تو، فور-دی ((۲،۴-D در پنج غلظت مختلف ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ میلیگرم در لیتر، نفتالیناستیکاسید (NAA) در پنج غلظت مختلف ۲، ۳، ۴، ۵ و۶ میلیگرم در لیتر و بنزیلآدنین (BA) در چهار غلظت ۰، ۰٫۵، ۱ و ۲ میلیگرم در لیتر در ترکیب با ۴ میلیگرم در لیترNAA، کشت شدند. نوع و غلظت تنظیم کننده های رشد، نوع ریزنمونه و رقم قویا بر القا و تشکیل کالوس، شکل و بافت آن موثر میباشند. انواع ریزنمونهها به استثنای ریزنمونه نهنج در همه تیمارهای هورمونی کالوس تولید نمودند. در ریزنمونه های هر سه رقم بیشترین درصد القا کالوس در محیطکشت حاوی ۴ میلی گرم در لیتر NAA و ۱ میلیگرم BA بدست آمد. در این ترکیب، بیشترین درصد القا کالوس (۹۸٫۵۰) در ریزنمونه گره رقم کردستان تشکیل شد.