مقاله تاثیر نوسازی های اقتصادی و اجتماعی بر وقوع انقلاب مشروطیت در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسی تاریخی از صفحه ۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر نوسازی های اقتصادی و اجتماعی بر وقوع انقلاب مشروطیت در ایران
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انقلاب مشروطیت
مقاله ایران
مقاله اجتماعی
مقاله نوسازی اقتصادی
مقاله نوسازی سیاسی
مقاله مشارکت سیاسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهتابی سمنانی صفورا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، تاثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی ملموس در دوره های پایانی حکومت قاجار بر وقوع انقلاب مشروطیت بررسی شده است. پرسش پژوهش این است که «آیا نوسازی های اقتصادی و اجتماعیِ اواخر دوره حاکمیت سلسله قاجار در گسترش آگاهی های سیاسی مردم و وقوع انقلاب مشروطه در ایران تاثیر داشته است؟». نتایج پژوهش حاکی از آن است که ایجاد دگرگونی در نهادهای کهن جامعه و به نمایش گذاشتن مظاهر تجدد و شیوه های جدید زندگی، آرمان های تازه ای را در میان طبقات مختلف اجتماعی پدید آورده و مفاهیم نوینی مانند آزادی و قانون را در میان آنان گسترش داده بود. متغیر آگاهی سیاسی در دوره پایانی سلسله قاجار برآمده از گونه ای نوسازی و نوگرایی نیم بند در این زمان بوده است. ایجاد نهادهای آموزشی و اقتصادی نوین به دست میرزا تقی خان امیرکبیر و سپس سماجت نظام استبدادی قاجار بر پایدار ماندن نهاد کهن سیاست، سرانجام رویارویی نهادهای آموزشی و اقتصادی نوپا را با نهاد فرسوده و کهن سیاست به دنبال داشت و به انقلاب مشروطیت انجامید.