مقاله تاثیر نسبت های مختلف کربوهیدرات به چربی جیره غذایی بر کارایی رشد و تغذیه در ماهی بنی جوان (Barbus sharpeyi) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اقیانوس شناسی از صفحه ۴۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر نسبت های مختلف کربوهیدرات به چربی جیره غذایی بر کارایی رشد و تغذیه در ماهی بنی جوان (Barbus sharpeyi)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Barbus sharpeyi
مقاله کربوهیدرات
مقاله چربی
مقاله رشد
مقاله تغذیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: غفله مرمضی جاسم
جناب آقای / سرکار خانم: کوچنین پریتا
جناب آقای / سرکار خانم: یاوری وحید
جناب آقای / سرکار خانم: رجب زاده قطرمی ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر جهت بررسی اثرات نسبت های مختلف کربوهیدرات به چربی جیره غذایی (CHO/L)، بر کارایی رشد و تغذیه در ماهی بنی (Barbus sharpeyi) جوان طراحی شد. ۹ جیره غذایی با محتوای پروتئین یکسان (۲۵% پروتئین خام) و انرژی قابل هضم یکسان (۳٫۵kcal/g) و نسبت های مختلف CHO/L از ۰٫۸ تا ۸٫۸، با سه تکرار برای مدت ۸ هفته آزمایش شدند. هر تکرار با ۲۰ ماهی (میانگین وزن اولیه ۰٫۲±۱۶٫۴ گرم) ذخیره سازی شد که به روش سیری و سه بار در روز تغذیه می شدند. شاخص های رشد و تغذیه با تغییر نسبت CHO/L تا حد مشخصی، افزایش(P<0.05)  و پس از آن کاهش(P<0.05) یافتند. حداکثر فزایش وزن (۷٫۸±۱۱۸٫۴)، افزایش وزن نسبی (۲٫۵±۳۹٫۵)، نرخ رشد ویژه (۰٫۰۳±۰٫۵)، ضریب تبدیل غذا (۰٫۰۴±۲٫۷)، ضریب کارایی غذا (۰٫۰۱±۰٫۳)، ضریب کارایی پروتئین (۰٫۰۲±(۱٫۰۴ و مقدار استفاده از پروتئین خالص (۶٫۳±۳۰٫۹)، در جیره D5 با نسبت CHO/L، برابر با ۴٫۸ مشاهده شد که اگرچه با جیره D4 با نسبت CHO/L، به میزان ۳٫۸ اختلاف معنی داری را نشان نداد (P>0.05)، اما با سایر جیره ها اختلاف معنی داری را نشان می دهد (P<0.05). لذا می توان نتیجه گرفت که مطلوب ترین نسبت CHO/L جیره جهت دستیابی به رشد و تغذیه بهینه در ماهی بنی جوان بین ۳٫۸و ۴٫۸ است.